Raporty Społeczne 2012

Nagroda główna 2012

Kompania Piwowarska S.A.

Nagroda główna

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2012

Nagrody 2012

KGHM Polska Miedź S.A.

Nagroda Ministerstwa Gospodarki

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010-2011 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Nestlé Polska S.A.

Najlepszy debiut

TWORZENIE WSPÓLNEJ WARTOŚCI NESTLÉ W POLSCE 2008-2011

ORLEN S.A.

Nagroda dziennikarzy

ODPOWIEDZIALNA PRZYSZŁOŚĆ

Danone Sp. z.o.o.

Nagroda internautów

Wyróżnienie

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ. W TROSCE O ZDROWIE, LUDZI I ŚRODOWISKO. RAPORT 2010-2012

Wyróżnienia 2012

Skład jury

59394fdb5aec42ee6f56270a3bf89582,305,0,0,0Mirella Panek Owsiańska - przewodnicząca Jury

Prezeska Zarządu, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Zarządza zespołem FOB, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i WBCSD. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, a także Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

photo_20120821095528_559SŁAWOMIR BRZÓZEK

Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w ruchu pozarządowym od 1988 roku. Specjalista w zakresie PR i CSR, odpowiedzialny za rozwijanie relacji z biznesowymi partnerami Fundacji Nasza Ziemia oraz za tworzenie i realizację koncepcji oraz programów odpowiedzialności społecznej, autor artykułów i opracowań w tym zakresie. Zajmuje się także marketingiem zaangażowanym społecznie, praktycznie realizowanym w ramach programów Fundacji. Promuje i wspiera współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi.

filekPROF. UEK, DR HAB. JANINA FILEK

Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od  lat zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu zarówno w aspekcie naukowym (autorka wielu prac teoretycznych dotyczących CSR oraz inicjatorka seminarium badawczego na temat CSR, które odbywa się od 2009 roku na UEK), jak i dydaktycznym (autorka podręcznika oraz studiów przypadków z zakresu etyki biznesu oraz CSR). Od 2002 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz UJ, kierunku Filozofia.

440318DR MIROSŁAW KACHNIEWSKI

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Był odpowiedzialny m.in. za kwestie współpracy międzynarodowej (piastował wiele istotnych funkcji w ramach międzynarodowej organizacji IOSCO), polityki edukacyjnej oraz badań i analiz. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

 mJERZY MAJCHRZAK

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. Departament pełni funkcję sekretariatu Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw stanowiącego organ doradczy Prezesa Rady Ministrów. Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem w 1973 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale chemicznym, specjalność inżynieria chemiczna. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu transferu technologii na Politechnice Warszawskiej. Przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1998-2001 był prezydentem miasta Kędzierzyna-Koźla. W latach 2002-2005 był  prezesem zarządu ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2006-2012 dyrektorem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Orłowski_WitoldPROF. WITOLD ORŁOWSKI

Makroekonomista. Specjalizuje się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers w Polsce. W latach 2001-2005 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE. W latach 1993-97 pracował w Banku Światowym. Były doradca Głównego Negocjatora członkowstwa Polski w UE, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.

Kamil_Pluskwa-DabrowskiKAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI

Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

paweł_prochenkoPAWEŁ PROCHENKO

Specjalista ds. komunikacji oraz realizacji kampanii społecznych. Pomysłodawca i prezes Fundacji Komunikacji Społecznej (www.fks.org.pl). Obecnie współprowadzi Fabrykę Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl). Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW oraz  Szkoły Wyższej Zarządzania - Thames Valley University. Wydawca portalu kampaniespoleczne.pl. Jest autorem wielu strategii komunikacji oraz reklam i medialnych kampanii społecznych. Stypendysta programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA. Odznaczony Brązowym Medalem Obronności Kraju za zasługi w promocji Wojska Polskiego.

Rogala_PiotrDR PIOTR ROGALA

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem oraz etyki biznesu. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tematyką dialogu społecznego i współpracy międzysektorowej. Zaangażowany w popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz idei CSR. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania jakością, zrównoważonego rozwoju, jakości życia, a także społecznej odpowiedzialności, w tym  takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Jak opracować raport środowiskowy”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe”.

 Piotr WachowiakDR PIOTR WACHOWIAK

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: "Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych" (2002), "Kierowanie zespołem projektowym" (2004), "Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa" (2005), "Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka" (2008). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Krzysztof WieckiewiczKRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za problematykę działalności pożytku publicznego, wolontariatu i ekonomii społecznej - będącej beneficjentem systemowym oraz strukturą inicjującą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – polityka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami młodzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku lokalnym, kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem i rolą trzeciego sektora i ekonomii społecznej w systemie usług społecznych. Organizator i uczestnik badań nad trzecim sektorem. Autor i współautor raportów,  artykułów i dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Skład jury dziennikarskiego

1019054PIOTR ALEKSANDROWICZ
dziennikarz niezależny

Jeden z najbardziej doświadczonych dziennikarzy ekonomicznych. Prawdziwy mól książkowy – pochłania je w wielkich ilościach. Pracował w ITD, Gazecie Bankowej, przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego oraz redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. Później prowadził magazyn BusinessWeek Polska, a ostatnie lata kierował działem biznes tygodnika Newsweek. Obecnie pracuje jako wolny strzelec, pisuje do Obserwatora finansowego (NBP) i ekonomia24.

 

Bachnik KatarzynaKATARZYNA BACHNIK
HBRP

Dr Katarzyna Bachnik jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Pełni również funkcję redaktora w magazynie Harvard Business Review Polska. Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie międzykulturowe, marketing miedzynarodowy, społeczną odpowiedzialność biznesu i nowe technologie w zarządzaniu.

 

WARSZAWA PAP MACIEJ DANIELEWICZMACIEJ DANIELEWICZ
Redaktor naczelny Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej

Kieruje redakcją od 6 lat, wcześniej przez 6 lat był zastępcą redaktora naczelnego. W PAP pracuje od 15 lat, na początku jako reporter zajmujący się tematyką budżetu państwa i podatków. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Filologii Polskiej, podyplomowe studia dziennikarskie) i na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Bordeaux. Uzyskał też dyplom ukończenia podyplomowych studiów dziennikarskich Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Lille oraz programu Mini MBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland.

 

14.06.2011, Warszawa, radio Tok fm, Maciej Glogowski. Fot. Adam BurakowskiMACIEJ GŁOGOWSKI
Radio TOK FM

Dziennikarz ekonomiczny, prowadzący w Radiu TOK FM audycje o tematyce gospodarczej.

 

Jędrzejewska KatarzynaKATARZYNA JĘDRZEJEWSKA
Brief

Dziennikarka na co dzień związana z magazynem "Brief". Absolwentka studiów podyplomowych "CSR – strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu" na SGGW, laureatka II edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności (FOB).

miniatura.phpDR MAGDALENA KRUKOWSKA
Forbes

Dziennikarka, etyk biznesu. Autorka ponad stu artykułów na temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, etyki biznesu, odpowiedzialnych inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju. Naukowo zajmuje się analizą czynników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w działalności przedsiębiorstw. Brała udział w tworzeniu pierwszej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współautorka książek: Responsible Management Education oraz Biznes-Prawo-Etyka. Laureatka konkursu "Pióro odpowiedzialności" Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

PIOTR MAZURKIEWICZPIOTR MAZURKIEWICZ
Rzeczpospolita

Dziennikarz działu ekonomicznego Rzeczpospolitej od 2006 roku, wcześniej także w Dzienniku Polska, Europa,  Świat oraz w Gazecie Wyborczej. Absolwent Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Polak KrzysztofKRZYSZTOF POLAK
Dziennik Gazeta Prawna

Indywidualny przedsiębiorca współpracujący z Grupą Infor od 2002 r. Autor i redaktor publikacji poświęconych m.in. nowoczesnym technologiom, energetyce, ochronie środowiska, odpowiedzialności społecznej biznesu (corporate social responsibility) i szkolnictwu wyższemu. Jeden z inicjatorów akcji społecznej "Projekt 21. Twoja przyszłość", która stawia sobie za cel zachęcanie do przedsiębiorczości maturzystów i studentów.

MSMACIEJ SAMCIK
Gazeta Wyborcza

Od 1997 r. dziennikarz ekonomiczny "Gazety Wyborczej". Specjalizuje się w tematyce finansowej. Pisze o bankach, giełdzie, funduszach inwestycyjnych oraz finansach osobistych. Autor i współautor poradników o oszczędzaniu, rankingów i konkursów giełdowych. Laureat prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym nagrody "Grand Press". Pochodzi z Poznania. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 816717WIKTOR ŚWIETLIK
Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Wiktor Świetlik (ur. 1978), absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku komentator polityczny i publicysta dziennika "Polska". Karierę zaczynał - jako reporter - w tygodniku "Nowe Państwo" w 1998 roku. Później publikował reportaże, korespondencje zagraniczne, teksty publicystyczne i wywiady między innymi we "Wprost", "Filmie", "BusinessWeeku", "Gazecie Polskiej", "Ozonie", i wielu innych tytułach. Od 2005 do 2007 roku kierował działem Opinie w dzienniku "Fakt".

 

3 grudnia 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja podsumowująca konkurs Raporty Społeczne 2012, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC i SGS. Wśród nagrodzonych firm znalazły się Kompania Piwowarska, Nestlé Polska, Budimex, Danone, Orange Polska, KGHM Polska Miedź oraz PKN Orlen.

Konferencję otworzyła Pani Beata Lubos z Ministerstwa Gospodarki, podkreślając istotę raportowania i otwartości przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Podkreśliła, że raportowanie CSR to doskonały sposób na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i zwiększanie ich transparentności.

Następnie Pietro Bertazzi, Senior Manager Policy and Government Affairs w organizacji Global Reporting Initiative, przedstawił trendy raportowania społecznego. Podkreślił przede wszystkim, jak ważna jest współpraca z administracją publiczną.

Bertazzi wymienił kilka trendów dot. raportowania społecznego: wzrost liczby publikowanych raportów, wzrost zainteresowania raportowaniem również po stronie inwestorów, wzrastające wymagania dotyczące jakości danych, skupienie się na łańcuchu dostaw, zewnętrzna weryfikacja danych, raportowanie online i inne formy komunikacji, raportowanie zintegrowane oraz regulacje rynkowe.

Powołując się na wyniki badania KPMG z 2011 r., Bertazzi stwierdził, że coraz więcej firm raportuje i coraz więcej regulatorów wymaga od firm sporządzania raportów społecznych. Dlatego tak ważna, wg niego, jest rola administracji publicznej.

Jak powiedział Bertazzi, być może niedługo w Unii Europejskiej raportowanie społeczne, lub chociaż wytłumaczenie, dlaczego firma nie raportuje, stanie się obowiązkowe. Np. w Indiach top 100 firm musi raportować, a pozostałe mogą, ale nie muszą tego robić.

Następnie Bertazzi pokrótce nakreślił historię nowej generacji wytycznych do raportowania społecznego G4, które tworzy Global Reporting Initiative.  GRI zdecydowało się przygotować wytyczne G4, gdyż dostało sygnały od interesariuszy, że istnieje taka potrzebne. Podczas drugiego etapu konsultacji społecznych, swojego głosu udzieliło 2219 osób.  Ostateczna wersja wytycznych zostanie ogłoszona w maju 2013 r. na konferencji GRI w Amsterdamie.

Kolejną prezentację przedstawiła Małgorzata Greszta z SGS Polska, mówiąc o raportowaniu interaktywnym. Greszta przedstawiła przykłady wykorzystania przez firmy Internetu do raportowania CSR:
•    15% prowadzi bloga
•    23% wprowadza do raportu interaktywne elementy
•    24% używa mediów społecznościowych
•    35% prezentuje materiały wideo
•    48% ma stronę o CSR
Małgorzata Greszta opowiedziała o różnych formach raportów społecznych: wersja drukowana, która w różnych krajach jest wykorzystywana w różnym zakresie (w Polsce firmy w większości raporty drukują, zapewne do celów promocyjnych); wersje pdf, statyczne lub interaktywne; specjalne strony poświęcone raportom; raporty online;; aplikacje na smartfony.

Na koniec Greszta podkreśliła, że raportowanie poprzez strony internetowe i social media daje większe możliwości aktualizacji danych, niż raport drukowany. Np. firma Timberland co kwartał publikuje, jak wygląda osiąganie wyznaczonych wskaźników. Coraz więcej firmy wykorzystuje też nowe media, np. YouTube. oraz tworzy  interaktywne wizualizacje.

Irena Pichola z PwC przedstawiła założenia raportowania zintegrowanego. Wg Picholi, jest to trend wyprzedzający polski rynek, ale obecny na rynku międzynarodowym. Nie jest to sam raport, ale proces, który ma za zadanie pokazanie holistycznego stanu przedsiębiorstwa. Pokazywanie, w jaki sposób firma kreuje wartość, czyli w jaki sposób zachodzą pewne procesy w firmie, aby wykreować wartość dla interesariuszy. Są one podawane w kontekście teraźniejszości, ale również w kontekście przyszłości.

Raportowanie zintegrowane jest komplementarne do raportowania GRI, nie jest zaś połączenie dwóch raportów: finansowego i społecznego. Jest to raczej pewne podejście, które wymaga zmian w myśleniu. Raportowanie zintegrowane to ogromna szansa dla polskich firm, gdyż ten temat jest obecny nie tylko w środowiskach CSR, ale też w dyskusjach inwestorskich, księgowych i innych instytucji. IIRC zrzesza i inwestorów i firmy i tych, którzy ustalają standardy raportowania finansowego i pozafinansowego. W tej chwili w trakcie opracowania jest model raportowania zintegrowanego, w którym pokazuje się zintegrowanego pokazania wyników finansowych i pozafinansowych.

Następnie Małgorzata Greszta poprowadziła panel nt. raportowania z udziałem: Agnieszki Koc-Ankiersztajn z firmy Danone i Jowity Twardowskiej z Grupy LOTOS, które to firmy już kilkukrotnie zgłaszały raporty do konkursu Raporty Społeczne. Jowita Twardowska przedstawiła plusy związane z raportowaniem społecznym: powiązanie celów CSR z główną działalnością biznesową, przygotowanie się do raportowania zintegrowanego, lepsze zarządzanie; a także trudności: brak standardów w zakresie raportowania zintegrowanego, mnóstwo danych niezbędnych do zebrania z całej organizacji oraz motywacja całego zespołu. Agnieszka Koc-Ankiersztajn podkreśliła ogromną rolę zarządu w zrozumieniu procesu raportowania społecznego, który w firmie Danone jest zaangażowany i wpisał CSR i zrównoważony rozwój do strategii całej firmy. Jako trudności wymieniła przekucie wartości wynikających z raportowania na wybory konsumenckie.

Po przerwie połączyliśmy się z Elaine Cohen, bloggerką i konsultantką raportowania społecznego. Elaine odpowiedziała na kilka pytań dotyczących raportowania. Wg niej raporty powinny być dostępne online do interakcji z interesariuszami, firmy powinny wręcz kierować swoje raporty do interesariuszy, a nie czekać, aż oni przyjdą do firmy. "Np. ja dużo podróżuję, a nie spotkałam się jeszcze z raportem społecznym w pokoju hotelowym czy za siedzeniem w samolocie" - powiedziała.

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy i dziennikarek – jurorów konkursu Raporty Społeczne w kategorii „nagroda dziennikarzy”: Maciej Danielewicz, PAP, Magdalena Krukowska, Forbes iKatarzyna Jędrzejewska z Brief, prowadzony przez Aleksandrę Stanek-Kowalczyk z firmy PwC.

Przygotowując raport, firmy chcą, aby czytały go media. Niestety, w praktyce dziennikarze rzadko korzystają z raportu społecznego jako źródła informacji o firmie. Katarzyna Jędrzejewska stwierdziła, że raport społeczny jest dobrą formą komunikacji i dobrym źródłem informacji, ale to po stronie firmy należy zapewnienie możliwości dostępu do konkretnych informacji. Jędrzejewska oczekuje od firm większej zachęty do kontaktu, podania imienia i nazwiska konkretnej osoby do kontaktu, z którą można porozmawiać na temat raportu. Chciałaby także, aby firmy nie używały sformułowań „ulepszyliśmy”, „coraz więcej”, ale konkretnych liczb razem z informacją, które zobowiązania są wymagane przez prawo, a które są działalnością firmy wykraczającą poza wymagania regulatorów.

Magdalena Krukowska od paru lat otrzymuje raporty społeczne od firm, jednak bardzo rzadko udaje jej się znaleźć w nich coś wartościowego, gdyż często informacje zawarte w raporcie były już wcześniej publikowane i rozsyłane do dziennikarzy. Firmy, nawet te raportujące, bardzo często nie udzielają informacji w momencie zaistnienia kryzysu.

Maciej Danielewicz powiedział, że wartościowe dla dziennikarzy byłoby przeprowadzenie audytu swojej działalności przez firmę oraz przedstawienie swoich planów na przyszłość. Raporty, które oceniało jury w ramach konkursu, Danielewicz podzielił na dwie grupy: firmy, które chciały pochwalić się swoimi działaniami i firmy, które przedstawiły w kompleksowy sposób swoje działania.

Następnie odbył się panel na temat raportowania sektora pozarządowego z udziałem: Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora  Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Mai Jaworskiej - dyrektor Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" oraz Piotra Todysa - prezesa Federacji Mazowia.

Pani Jaworska powiedziała, że raporty NGOsów nie mogą być tak zaawansowane jak raporty firm, z powodu braku odpowiednich nakładów finansowych na proces raportowania. Prowadząca panel, Justyna Januszewska, wicedyrektorka FOB, przypomniała o specjalnym  suplemencie do raportowania GRI dla organizacji pozarządowych, który zawiera szereg wskaźników i może być pomocny przy wyborze kwestii do raportowania.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Ewy Albińskiej, będąca analizą 22 raportów, które zostały wyróżnione lub wygrały w jednej z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne. Analizę dokonano pod kątem wybranych zagadnień z 3 aspektów: kompletność, wiarygodność, komunikacja, które są kryterium oceny raportów przez jury.
Wybrane informacje z analizy:
•    22 zwycięskie raporty zostały sporządzone przez 13 firm
•    4 firmy są spółkami Skarbu Państwa
•    Branże: FMCG (4), surowce i paliwa (3), finanse (2), farmaceutyka (1), budownictwo i nieruchomości (1), rozrywka (1), telekomunikacja (1)
•    Łączne przychody prezentowane w raportach to ponad: 112 mld PLN
•    Łączne zatrudnienie prezentowane w raportach to ponad 84 tys. osób
•    Poziomy raportowania wg wytycznych GRI: A (2 raporty), B (8 raportów), C (1 raport)
Analizę z pozostałymi danymi można pobrać tutaj.

Następnie, Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wręczyła nagrody zwycięskim raportom:

Nagroda główna:

Kompania Piwowarska S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012”
Jury zwróciło szczególną uwagę na kompleksowość raportu, dobre informowanie o strategii, konkretność i wiarygodność danych oraz przyjazną formę publikacji.

Nagroda Ministerstwa Gospodarki:
KGHM Polska Miedź S.A., „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2010-2011 KGHM Polska Miedź S.A.”
Ministerstwo Gospodarki doceniło zestawienie w raporcie aspektów ekonomicznych i społecznych. 

Najlepszy debiut:
Nestlé Polska S.A., raport „Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2008-2011”
Jury doceniło w raporcie szczegółowy i kompleksowy opis działań firmy.

Wyróżnienia:
•    Budimex SA, raport „Budujemy Dobre Relacje, Społeczeństwo i Środowisko”
Jury zwróciło uwagę na widoczny rozwój procesu raportowania firmy.
•    Danone Sp. z o.o., raport „Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko. Raport 2010-2012”
Jury wyróżniło raport za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania.
•    Orange Polska, „Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska”
Jury doceniło widoczne powiązanie strategii CSR ze strategią biznesową firmy. 

Nagroda dziennikarzy:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., raport „Odpowiedzialna przyszłość”

Nagroda internautów:
Danone Sp. z o.o., raport „Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko. Raport 2010-2012”.

Spisała: Karolina Szlasa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezentacje: