Raporty Społeczne 2013

Nagroda główna 2013

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Nagroda dziennikarzy

Nagroda główna

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012

Nagrody 2013

ING Bank Śląski S.A.

Najlepszy debiut

ING SZTUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Raport Odpowiedzialności Społecznej ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012

Tauron Polska Energia S.A.

Nagroda internautów

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON 2012

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Nagroda dziennikarzy

Nagroda główna

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012

Orange Polska

Nagroda Ministerstwa Gospodarki

Wyróżnienie

Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012

Wyróżnienia 2013

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Raport Społeczny 2011-2012

Wyróżnienie

Kompania Piwowarska S.A.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2013

Wyróżnienie

Orange Polska

Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012

Nagroda Ministerstwa Gospodarki

Wyróżnienie

E71B6454_AMIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA - przewodnicząca Jury
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i WBCSD. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, a także Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

photo_20120821095528_559SŁAWOMIR BRZÓZEK
Fundacja Nasza Ziemia

Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w ruchu pozarządowym od 1988 roku. Specjalista w zakresie PR i CSR, odpowiedzialny za rozwijanie relacji z biznesowymi partnerami Fundacji Nasza Ziemia oraz za tworzenie i realizację koncepcji oraz programów odpowiedzialności społecznej, autor artykułów i opracowań w tym zakresie. Zajmuje się także marketingiem zaangażowanym społecznie, praktycznie realizowanym w ramach programów Fundacji. Promuje i wspiera współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi.

filekPROF. UEK, DR HAB. JANINA FILEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od  lat zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu zarówno w aspekcie naukowym (autorka wielu prac teoretycznych dotyczących CSR oraz inicjatorka seminarium badawczego na temat CSR, które odbywa się od 2009 roku na UEK), jak i dydaktycznym (autorka podręcznika oraz studiów przypadków z zakresu etyki biznesu oraz CSR). Od 2002 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz UJ, kierunku Filozofia.

Zbigniew GajewskiZBIGNIEW GAJEWSKI
Konfederacja Lewiatan

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były dziennikarz , redaktor i wydawca mediów biznesowych i magazynów kobiecych. Współtworzył dziennik Nowa Europa oraz miesięcznik Businessman Magazine, w którym był z-cą red. naczelnego i p.o. naczelnego. Od początku 2006 współpracuje z Konfederacją Lewiatan, gdzie jest zastępcą dyrektora generalnego. Inicjator i dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, organizator kampanii społecznych i promotor przedsiębiorczości.  W Lewiatanie koordynuje też projekty CSR. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw, a przez pierwsze 3 lata był  przewodniczącym Grupy ds. Promocji CSR w Polsce.  Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton.  Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi jako wykładowca komunikacji społecznej.

Piotr Onikki-GorskiPIOTR ONIKKI-GÓRKI
Business Centre Club

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą i realizuje akcje społeczne klubu. Pełni funkcję dyrektora Biura Kontaktów Społecznych BCC.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPROF. WITOLD ORŁOWSKI
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Makroekonomista. Specjalizuje się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers w Polsce. W latach 2001-2005 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE. W latach 1993-97 pracował w Banku Światowym. Były doradca Głównego Negocjatora członkowstwa Polski w UE, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.

Kamil_Pluskwa-DabrowskiKAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI
Federacja Konsumentów

Prezes Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

Pawel_ProchenkoPAWEŁ PROCHENKO
Fundacja Komunikacji Społecznej

Specjalista ds. komunikacji oraz realizacji kampanii społecznych. Pomysłodawca i prezes Fundacji Komunikacji Społecznej (www.fks.org.pl). Obecnie współprowadzi Fabrykę Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl). Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW oraz  Szkoły Wyższej Zarządzania - Thames Valley University. Wydawca portalu kampaniespoleczne.pl. Jest autorem wielu strategii komunikacji oraz reklam i medialnych kampanii społecznych. Stypendysta programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA. Odznaczony Brązowym Medalem Obronności Kraju za zasługi w promocji Wojska Polskiego.

Piotr_RogalaDR PIOTR ROGALA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem oraz etyki biznesu. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tematyką dialogu społecznego i współpracy międzysektorowej. Zaangażowany w popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz idei CSR. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania jakością, zrównoważonego rozwoju, jakości życia, a także społecznej odpowiedzialności, w tym  takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Jak opracować raport środowiskowy”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe”.

Katarzyna RozickaKATARZYNA RÓZICKA
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP, gdzie zajmuje się realizacją projektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu i wsparciem firm w tym zakresie. Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania.  Przewodnicząca „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Także z ramienia Pracodawców RP członkini Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji i Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Radzie Ministrów. Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Zrównoważonego Biznesu w ramach Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Członkini Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przy PARP.

Piotr WachowiakDR PIOTR WACHOWIAK
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: "Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych" (2002), "Kierowanie zespołem projektowym" (2004), "Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa" (2005), "Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka" (2008). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Krzysztof WieckiewiczKRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za problematykę działalności pożytku publicznego, wolontariatu i ekonomii społecznej - będącej beneficjentem systemowym oraz strukturą inicjującą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – polityka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami młodzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku lokalnym, kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem i rolą trzeciego sektora i ekonomii społecznej w systemie usług społecznych. Organizator i uczestnik badań nad trzecim sektorem. Autor i współautor raportów,  artykułów i dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADOMINIKA WIERZBOWSKA
Ministerstwo Gospodarki

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Biznes międzynarodowy oraz Zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Starszy Specjalista w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Od lat zaangażowana w promocję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Współpracuje z szeregiem instytucji państwowych, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w ramach różnorodnych projektów związanych z rozwojem CSR na polskim rynku. Od 2009 roku nadzoruje prace rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz jego grup roboczych. Jest przedstawicielką Rządu RP w pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla Państw Członkowskich UE ds. CSR przy Komisji Europejskiej.

Tomasz WiśniewskiTomasz Wiśniewski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ekonomista, absolwent International Institute for Securites Market Development w Waszyngtonie od 1997 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.  W swoich działaniach skupia się na systematycznym rozwoju metodyki indeksów giełdowych oraz wprowadzaniu nowych indeksów giełdowych zgodnie z uznanymi na świecie standardami. Z jego inicjatywy powstały takie indeksy jak: RESPECTIndex (pierwszy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie), TBSPIndex (pierwszy oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych), WIGdiv (pierwszy indeks spółek dywidendowych) oraz indeksy strategii WIG20short i WIG20lev. W latach 1999-2005 członek komitetu pierwszego indeksu giełd Europy Centralnej – CESI, od 2003 roku członek komitetu benchmarku DWS MS (obecnie INVESTORS MS). W latach 2008-2009 roku pełnił funkcje doradcy dla giełdy w Baku w procesie tworzenia koncepcji pierwszych indeksów dla spółek i obligacji z Azerbejdżanu. Ponadto prezes Stowarzyszenia SBR Polska oraz członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Bachnik KatarzynaKatarzyna Bachnik
HBRP

Jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Pełni również funkcję redaktora w magazynie "Harvard Business Review Polska". Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie międzykulturowe, marketing międzynarodowy, społeczną odpowiedzialność biznesu i nowe technologie w zarządzaniu.

WARSZAWA PAP MACIEJ DANIELEWICZMaciej Danielewicz
Polska Agencja Prasowa

Od 6 lat kieruje redakcją ekonomiczną PAP, która jest największym w kraju zespołem dziennikarzy zajmujących się rynkiem finansowym. Wcześniej przez 6 lat był zastępcą redaktora naczelnego. W PAP pracuje od 15 lat, na początku jako reporter zajmujący się tematyką budżetu państwa i podatków. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Filologii Polskiej, podyplomowe studia dziennikarskie) i na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Bordeaux. Uzyskał też dyplom ukończenia podyplomowych studiów dziennikarskich Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Lille oraz programu Mini MBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland.

SONY DSCZbigniew Grzegorzewski
Grupa Onet.pl

Redaktor naczelny Biznes.pl, wcześniej kierował redakcjami: "Życie Gospodarcze”, „Businessweek" (polska edycja), „CEO”.

 

Legowicz_WiktorWiktor Legowicz
Program III Polskiego Radia

Ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego jako magister pedagogiki. Od 1971 dziennikarz Programu III Polskiego Radia, gdzie w latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora.  Od lipca 2000 do grudnia 2004 zastępca dyrektora Radia BIS. Od stycznia 2005 redaktor naczelny Redakcji Gospodarczo-Społecznej PR S.A. W latach 1983-2005 wykładał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 nagrodzony za twórczość radiową przez Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. W 1996 roku otrzymał I nagrodę PRYZMAT Fundacji Edukacji Ekonomicznej. W 1998 roku laureat nagrody im. E. Kwiatkowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1971 autor ok. 4000 audycji radiowych o tematyce kulturalnej, filozoficznej i społecznej. Od września 1998 do września 2001 współautor i prowadzący cotygodniowy magazyn ekonomiczny RYNEK w Programie I Telewizji Polskiej. W latach 2004-2007 współprowadzący rozmowy Dwóch na Jednego w TV Biznes.

PIOTR MAZURKIEWICZPiotr Mazurkiewicz
Rzeczpospolita

Dziennikarz działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej" od 2006 roku, wcześniej także w "Dzienniku Polska, Europa,  Świat" oraz w "Gazecie Wyborczej". Absolwent Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Oksanowicz Paweł Paweł Oksanowicz
Radio PIN

Dziennikarz i prezenter radiowy. Absolwent kulturoznawstwa UŁ, podyplomowych studiów ze scenariopisartwa (Krakowska Szkoła Scenariuszowa) i pedagogiki (UW). Prowadzi program BIZON Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny o zrównoważonym rozwoju i CSR w Radiu PIN. Wchodzi w skład Grupy ds. Promocji CSR przy Zespole ds. Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. Jest autorem trzech powieści: „Ostatnia prawdziwa historia miłosna”, „Zlew”, „Kra Kra krakowskiego kryminału” oraz współautorem książki biograficznej „Stanisław Mikulski. Niechętnie o sobie”. Prowadzi warsztaty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Polak KrzysztofKrzysztof Polak
Dziennik Gazeta Prawna

Współpracuje z Grupą Infor od 2002 roku. Autor i redaktor publikacji poświęconych m.in. nowoczesnym technologiom, energetyce, ochronie środowiska, odpowiedzialności społecznej biznesu i szkolnictwu wyższemu. Jeden z inicjatorów akcji społecznej "Projekt 21. Twoja przyszłość", która stawia sobie za cel zachęcanie do przedsiębiorczości maturzystów i studentów.

Zachariasz_KatarzynaKatarzyna Zachariasz
Gazeta Wyborcza i Wyborcza.biz

Dziennikarka działu gospodarczego Gazety Wyborczej i Wyborczej.biz. Pisze na temat przedsiębiorczości, współpracy biznesu z nauką i funduszy europejskich.

 

Zbytniewska_KarolinaKarolina Zbytniewska
EurActiv.pl

Wydawca EurActiv.pl – polskiej odsłony ogólnoeuropejskiej sieci portali informacyjnych EurActiv. Wcześniej pracowała jako dziennikarka specjalizująca się w sprawach unijnych, środowiskowych oraz społecznych. W okresie przygotowań do prezydencji współtworzyła strategię komunikacyjną ministerstwa środowiska jako pracownik Biura Prasowego.

3 grudnia 2013 roku odbyła się w Ministerstwie Gospodarki konferencja podsumowująca 7. edycję konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), PwC oraz SGS. W gronie laureatów znalazły się CEMEX Polska Sp. z o. o., ING Bank Śląski S.A. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska S.A., Orange Polska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz Tauron Polska Energia S.A.

Po powitaniu gości przez Mirellę Panek-Owsiańską, prezeskę FOB i przewodniczącą jury konkursu, głos zabrała Otylia Trzaskalska-Stroińska zastępczyni Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. Mówiła m.in. o wydanym przez ministerstwo przewodniku dotyczącym raportowania danych pozafinansowych, dostępnym również dla gości wydarzenia: „Publikacja stanowi przegląd najważniejszych inicjatyw w tym zakresie, prezentuje też analizę szans i ryzyk, z jakimi przyjdzie zmierzyć się przedsiębiorcom”. Zwracając się do obecnych na sali przedstawicieli i przedstawicielek firm dodała: „Swoją postawą wyznaczacie Państwo ponadprzeciętny poziom zaangażowania społeczno-gospodarczego.”

Tytułem wprowadzenia do przedstawienia tegorocznych wyników konkursu, Mirella Panek-Owsiańska omówiła najważniejsze statystyki dotyczące tegorocznej edycji konkursu. W tym roku w konkursie jury oceniało 32 raporty, dla porównania pierwszej edycji zaledwie 11. Przemysł spożywczy i branża finansowa zgłosiły najwięcej raportów, zaś autorami 94% były firmy duże. W porównaniu z pierwszymi edycjami, znacząco wzrósł także udział firm, które przy pracy nad raportami nie tylko zidentyfikowały grupy swoich interesariuszy, ale także uwzględniły ich głos w swoich publikacjach.

[video width="960" height="540" mp4="https://raportyzr.pl/wp-content/uploads/2013/12/BERTAZZI-VIDEO.mp4"][/video]

Wirtualnie zagościł Pietro Bertazzi, Senior Manager w Global Reporting Initiative, który poruszył temat najnowszych wytycznych – G4. Zagadnienia związane ze standardami raportowania kontynuowała Małgorzata Greszta z SGS. Po krótkim przeglądzie poprzednich standardów, przeszła do G4, zwracając uwagę na główne zmiany. „G4 istotność traktuje jako punkt wyjścia do raportowania, a konsekwencją tego powinna być m.in. mniejsza objętość raportów”. Zwięzłość i trzymanie się konkretów, a także przystępność przygotowywanych raportów Greszta podkreślała wielokrotnie, jako cel, do którego firmy powinny dążyć. Omówiła także likwidowane poziomy A, B i C oraz ich często mylne rozumienie przez raportujące firmy.

„Zabiorę Państwa w świat przyszłości” – tak zaczęła swoje wystąpienie o raportowaniu zintegrowanym Irena Pichola z PwC. Prezentacja „Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw” podzielona była na części mówiące o powodach raportowania, sposobie rozpoczęcia tego procesu, a także jego wartości dla zarządu, zaś sam raport zintegrowany Pichola nazwała „raportem o kreowaniu wartości przedsiębiorstwa w czasie”.

Ewa Albińska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorka konkursu, poruszyła temat pracy organów UE w zakresie raportowania niefinansowego i najnowszych aktów prawnych, przede wszystkim rezolucji Parlamentu Europejskiego z 6 lutego 2013 roku oraz dyrektywy PE i Rady z 16 kwietnia 2013 roku.

Specjalnie dla biorących udział w konkursie i konferencji wypowiedział się poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Grzyb (Europejska Partia Ludowa), który aktywnie uczestniczył w pracach nad dyrektywą dotyczącą raportowania niefinansowego.

Do kwestii komunikacji w kontekście raportowania wróciła Agata Stafiej-Bartosik z PwC. „Jak wykorzystywać informacje z dialogu około-CSR-owego w praktyce biznesowej? Jak możemy te dane wykorzystać w praktyce?” pytała w swoim wystąpieniu, a na te zagadnienia próbowali odpowiedzieć zaproszeni do wypowiedzi przedstawiciele firm: Cemex Polska, Bank BPH i Orange Polska.

Przed ogłoszeniem zwycięzców głos zabrała ponownie Małgorzata Greszta, przedstawiając analizę trendów i zmian, jakie udało się zaobserwować w ciągu siedmiu edycji konkursu. Po raz pierwszy od siedmiu lat wszystkie oceniane w konkursie raporty (w sumie 132) zostały przeanalizowane pod kątem wybranych zagadnień, co umożliwiło organizatorom konkursu przygotowanie materiału na temat zmian w raportach na przestrzeni tych kilku lat.

W ostatniej części konferencji, Mirella Panek-Owsiańska ogłosiła zwycięzców 7. edycji konkursu Raporty Społeczne.

Nagroda główna: CEMEX Polska Sp. z o. o. „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012” Jury nagrodziło raport za łańcuch wartości, przejrzystą strukturę, zwięzłość i wyważenie treści.

Najlepszy debiut: ING Bank Śląski S.A. „ING SZTUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Raport Odpowiedzialności Społecznej ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012”

Nagroda Ministerstwa Gospodarki: Orange Polska „Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012” Ministerstwo przyznało nagrodę firmie Orange Polska za nieustanne podwyższanie standardów w zakresie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności na polskim rynku.

Nagroda dziennikarzy: CEMEX Polska Sp. z o. o. „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012” Jury dziennikarzy doceniło raport za kompleksowość treści, przejrzystość i zwięzłość.

Nagroda internautów: Tauron Polska Energia S.A. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON 2012”

Wyróżnienia: Grupa Żywiec S.A. „Raport Społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012” Jury wyróżniło raport za włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznego i podatkowego na gospodarkę i społeczeństwo.

Kompania Piwowarska S.A. „RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2013” Jury wyróżniło raport za kompleksowe zaraportowanie w obszarze łańcucha wartości w oparciu o standard GRI G4.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Raport „PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre” Jury doceniło skok jakościowy w poziomie raportowania.

Orange Polska „Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012” Jury wyróżniło raport za mierzenie efektywności działań społecznych.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA „Raport Społeczny 2011-2012” Jury wyróżniło raport za połączenie wartości merytorycznej z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznym.

Prezentacje:

7.edycja konkusu - podstawowe informacje

Wyniki konkursu Raporty Społeczne 2013

Nowe wytyczne GRI G4

Raportowanie zintegrowane

Rezolucje i dyrektywy UE na temat raportowania pozafinansowego