Raporty Społeczne 2015

Nagroda główna 2015

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Nagroda główna

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014

Nagrody 2015

ANG Spółdzielnia (dawniej: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych)

Nagroda dziennikarzy

Zintegrowany raport społeczny 2014. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Santander Bank Polska S.A.

Nagroda internautów

Wyróżnienie

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2014

Castorama Polska Sp. z o.o.

Najlepszy debiut

Raport Odpowiedzialności Społecznej Castorama Polska - 2013-2014

Wyróżnienia 2015

Santander Bank Polska S.A.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2014

Nagroda internautów

Wyróżnienie

Polskie LNG S.A.

Raport Społeczny Spółki Polskie LNG

Wyróżnienie

E71B6454_AMIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA - przewodnicząca Jury
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i WBCSD. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, a także Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

photo_20120821095528_559SŁAWOMIR BRZÓZEK
Fundacja Nasza Ziemia

Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w ruchu pozarządowym od 1988 roku. Specjalista w zakresie PR i CSR, odpowiedzialny za rozwijanie relacji z biznesowymi partnerami Fundacji Nasza Ziemia oraz za tworzenie i realizację koncepcji oraz programów odpowiedzialności społecznej, autor artykułów
i opracowań w tym zakresie. Zajmuje się także marketingiem zaangażowanym społecznie, praktycznie realizowanym w ramach programów Fundacji. Promuje i wspiera współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi.

filekPROF. UEK, DR HAB. JANINA FILEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Organizacja
i Zarządzanie oraz UJ, kierunku Filozofia. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej oraz Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od  lat zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu zarówno w aspekcie naukowym (autorka wielu prac teoretycznych dotyczących CSR – w 2013 opublikowała rozprawę pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej” oraz inicjatorka seminarium badawczego na temat CSR, które odbywa się od 2009 roku na UEK), jak i dydaktycznym (autorka podręcznika oraz studiów przypadków z zakresu etyki biznesu oraz CSR). Od 2002 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zbigniew GajewskiZBIGNIEW GAJEWSKI
Konfederacja Lewiatan

Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, Dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracownik naukowy UW, dziennikarz, redaktor i wydawca, wykładowca komunikacji społecznej. Z Konfederacją Lewiatan jest związany od początku 2006. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR
oraz przedsiębiorczości. W Lewiatanie zajmuje się także wizerunkiem polskich przedsiębiorców, przedsiębiorczością młodych, cywilizacyjnymi i politycznymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarki europejskiej, przyszłością integracji europejskiej. Jest członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton. Członek jury w tych i kilku innych konkursach.

J_Kcaprzak_sierpien_2014Jacqueline Kacprzak
Ministerstwo Gospodarki

Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Sekretarza Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Gospodarki. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka
w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TV) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Piotr Onikki-GorskiPIOTR ONIKKI-GÓRKI
Business Centre Club

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą i realizuje akcje społeczne klubu. Pełni funkcję dyrektora Biura Kontaktów Społecznych BCC.

 

Zofia Pawłowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Kamil_Pluskwa-DabrowskiKAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI
Federacja Konsumentów

Prezes Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert
w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

Pawel_ProchenkoPAWEŁ PROCHENKO
Fundacja Komunikacji Społecznej

Specjalista ds. komunikacji oraz realizacji kampanii społecznych. Pomysłodawca i prezes Fundacji Komunikacji Społecznej (www.fks.org.pl). Obecnie współprowadzi Fabrykę Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl). Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW oraz  Szkoły Wyższej Zarządzania - Thames Valley University. Wydawca portalu kampaniespoleczne.pl. Jest autorem wielu strategii komunikacji oraz reklam i medialnych kampanii społecznych. Stypendysta programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA. Odznaczony Brązowym Medalem Obronności Kraju za zasługi w promocji Wojska Polskiego.

Piotr_RogalaDR PIOTR ROGALA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością
i środowiskiem oraz etyki biznesu. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tematyką dialogu społecznego
i współpracy międzysektorowej. Zaangażowany w popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz idei CSR. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania jakością, zrównoważonego rozwoju, jakości życia, a także społecznej odpowiedzialności, w tym  takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Jak opracować raport środowiskowy”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe”.

Piotr WachowiakDR HAB. PIOTR WACHOWIAK
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: "Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych" (2002), "Kierowanie zespołem projektowym" (2004), "Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa" (2005), "Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka" (2008), "Wrażliwość społeczna przedsiębiorstw. Analiza i pomiar" (2013). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Krzysztof WieckiewiczKRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za problematykę działalności pożytku publicznego, wolontariatu i ekonomii społecznej - będącej beneficjentem systemowym oraz strukturą inicjującą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – polityka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami młodzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku lokalnym, kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem
i rolą trzeciego sektora i ekonomii społecznej w systemie usług społecznych. Organizator
i uczestnik badań nad trzecim sektorem. Autor i współautor raportów,  artykułów i dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Tomasz WiśniewskiTomasz Wiśniewski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ekonomista, absolwent International Institute for Securites Market Development w Waszyngtonie od 1997 związany z Giełdą Papierów Wartościowych
w Warszawie.  W swoich działaniach skupia się na systematycznym rozwoju metodyki indeksów giełdowych oraz wprowadzaniu nowych indeksów giełdowych zgodnie z uznanymi na świecie standardami. Z jego inicjatywy powstały takie indeksy jak: RESPECTIndex (pierwszy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie), TBSPIndex (pierwszy oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych), WIGdiv (pierwszy indeks spółek dywidendowych)
oraz indeksy strategii WIG20short i WIG20lev. W latach 1999-2005 członek komitetu pierwszego indeksu giełd Europy Centralnej – CESI, od 2003 roku członek komitetu benchmarku DWS MS (obecnie INVESTORS MS). W latach 2008-2009 roku pełnił funkcje doradcy dla giełdy w Baku w procesie tworzenia koncepcji pierwszych indeksów dla spółek i obligacji z Azerbejdżanu. Ponadto prezes Stowarzyszenia SBR Polska oraz członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Dominika Bulska fotoDominika Bulska
Brief

Dziennikarka magazynu branżowego "Brief". Pisze na temat psychologii
w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W swoich tekstach przygląda się również małym, innowacyjnym przedsiębiorstwom.

WARSZAWA PAP MACIEJ DANIELEWICZMaciej Danielewicz
Polska Agencja Prasowa

Redaktor naczelny Redakcji Ekonomicznej PAP, redakcją kieruje od 10 lat, w PAP od 18 lat.

Jakub KapiszewskiJakub Kapiszewski
Dziennik Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazecie Prawnej zajmuje się przede wszystkim problematyką zagraniczną, chociaż nie stroni również od tematów społecznych. Karierę dziennikarską zaczynał w „Przeglądzie”. Doktorant w Instytucie Filozofii UW. Miłośnik kotów.

Magda Krukowska 1 T.Ozdoba

dr Magdalena Krukowska
Forbes

Dziennikarka, etyk biznesu. Redaktor prowadząca serwisu CSR.forbes.pl. Pomysłodawczyni i członek kapituły konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Brała udział w tworzeniu pierwszej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorka i współautorka książek: Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Responsible Management Education, Biznes-Prawo-Etyka. Autorka bloga "Biznes (nie)etyczny".

Legowicz_WiktorWiktor Legowicz
Program III Polskiego Radia

Od 1971 dziennikarz Programu III Polskiego Radia, gdzie w latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora.  Od lipca 2000 do grudnia 2004 zastępca dyrektora Radia BIS. Od stycznia 2005 redaktor naczelny Redakcji Gospodarczo-Społecznej PR S.A. W latach 1983-2005 wykładał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 nagrodzony za twórczość radiową przez Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. W 1996 roku otrzymał
I nagrodę PRYZMAT Fundacji Edukacji Ekonomicznej. W 1998 roku laureat nagrody
im. E. Kwiatkowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1971 autor ok. 4000 audycji radiowych o tematyce kulturalnej, filozoficznej i społecznej. Od września 1998 do września 2001 współautor i prowadzący cotygodniowy magazyn ekonomiczny RYNEK w Programie I Telewizji Polskiej. W latach 2004-2007 współprowadzący rozmowy Dwóch na Jednego w TV Biznes.

PIOTR MAZURKIEWICZPiotr Mazurkiewicz
Rzeczpospolita

Dziennikarz działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej" od 2006 roku, wcześniej także w "Dzienniku Polska, Europa,  Świat"
oraz w "Gazecie Wyborczej". Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Oksanowicz PawełPaweł Oksanowicz
Radio PIN

Dziennikarz i prezenter radiowy. Absolwent kulturoznawstwa UŁ, podyplomowych studiów
ze scenariopisartwa (Krakowska Szkoła Scenariuszowa) i pedagogiki (UW). Prowadzi program BIZON Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
o zrównoważonym rozwoju i CSR w Radiu PIN. Wchodzi w skład Grupy ds. Promocji CSR przy Zespole ds. Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. Jest autorem trzech powieści: „Ostatnia prawdziwa historia miłosna”, „Zlew”, „Kra Kra krakowskiego kryminału”
oraz współautorem książki biograficznej „Stanisław Mikulski. Niechętnie o sobie”. Prowadzi warsztaty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
i Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Polak KrzysztofKrzysztof Polak
Ekologia i Rynek

Dziennikarz w miesięczniku "Ekologia i rynek", autor publikacji poświęconych m.in. nowoczesnym technologiom, energetyce, ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu. Jeden z inicjatorów akcji społecznej „Projekt 21. Twoja przyszłość” mającej na celu zachęcanie maturzystów i studentów do przedsiębiorczości.

Zdjęcie przedstawia Aleksandrę Sobczak, dziennikarkę Gazety WyborczejAleksandra Sobczak
Gazeta Wyborcza

Szefowa działu gospodarczego w Gazecie Wyborczej.

W 9. edycji konkursu Raporty Społeczne najlepiej dane niefinansowe zaraportowały CEMEX Polska,  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Bank Zachodni WBK, Castorama Polska. Wyniki ogłoszone zostały 7 grudnia w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorami „Raportów Społecznych 2015” są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznes, firmy: Deloitte i SGS.

Temat raportowania danych niefinansowych przeżywa renesans w Polsce za sprawą przyjęcia przez Unię Europejską w 2014 roku dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. W ten sposób od 2017 roku niektóre, największe firmy będą zobowiązane prezentować swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu lub przynajmniej wyjaśniać ich brak. Mobilizuje to firmy do wcześniejszego przygotowania się na nowe regulacje. Postęp w tym zakresie widać w konkursie Raporty Społeczne, do którego w tym roku wpłynęła rekordowa liczba raportów społecznych - 37, w tym aż 10 z nich to raporty firm wydane po raz pierwszy.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Obecną 9. już edycję przygotowują Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy Deloitte i SGS. Konkurs ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego i prezentację dobrych praktyk w tym zakresie. Swoją nagrodę przyznaje jury główne, dziennikarze i internauci, wręczane są także wyróżnienia. W tym roku ogłoszenie wyników odbyło się 7 grudnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Wdrożenie procesu raportowania społecznego, a potem ostatecznie wydanie raportu czy to wersji publikacji drukowanej czy online pozostaje dużym wyzwaniem dla firm i organizacji. Potwierdza to jednak dojrzałość w zakresie społecznej odpowiedzialności, komunikacji z interesariuszami, poszanowania środowiska naturalnego. To właśnie te niefinansowe kwestie zaczynają nabierać coraz większego znaczenia w ocenie spółek, organizacji, instytucji. Bowiem odpowiedzialność dotyczy szerokiego grona podmiotów działających na rynku, o czym przypomina od 15 Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zresztą nie tylko przypomina, ale samo daje przykład - wydaliśmy w tym roku kolejny raport społeczny za lata 2013-2014 (raport.odpowiedzialnybiznes.pl). Z doświadczenia mogę więc zapewnić, że warto - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury głównego konkursu.

Nagroda jury

Osoby oceniające raporty społeczne w konkursie to eksperci biznesu, społecznej odpowiedzialności, reprezentanci instytucji biznesowych, świata nauki, administracji publicznej [link do składu https://raportyzr.pl/jury-2015/]. Jurorzy wyboru najlepszego raportu dokonują w oparciu o trzy kryteria: kompletności, wiarygodności, komunikacji.

Nagrodę główną w 2015 roku zdobył:

Wyróżnienia odebrali:

Najlepszy debiut

W tej kategorii zwycięża raport przygotowany przez firmę lub organizację po raz pierwszy. O jego przyznaniu decyduje jury główne konkursu.

Najlepiej zadebiutował w tym roku:

Nagroda dziennikarzy

Obok jury głównego swoją nagrodę przyznaje jury dziennikarskie. Znajdują się w nim przedstawiciele mediów, w tym roku: Brief, PAP Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Program III Polskiego Radia, Rzeczpospolita, MUZO.FM, Ekologia i Rynek, Gazeta Wyborcza.

Dziennikarze za najlepiej opracowany raport uznali:

Wyróżnienie przyznali:

Nagroda internatów

W głosowaniu przez stronę raportyzr.pl internauci wyłaniają zwycięzcę tej kategorii. W tegorocznej rywalizacji najwięcej głosów oddanych zostało na:

- Od kilku lat obserwujemy rosnący poziom jakości raportów zgłaszanych do konkursu. Mamy świadomość, że jury co roku staje przed coraz trudniejszym zadaniem. Tym bardziej cieszy nas, że w 2015 r. główną nagrodę przyznano firmie Cemex, a wyróżnienia - Bankowi Zachodniemu WBK i Grupie Lotos. Zwycięskie sprawozdania to nie tylko bardzo dobrze przygotowane raporty, zgodne z wytycznymi GRI, ale także dokumenty, które w rzetelny sposób pokazują biznes i związane z nim szanse oraz wyzwania, dzięki czemu są cennym źródłem informacji dla interesariuszy, zwłaszcza inwestorów – mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej. - Wierzymy, że te dobre praktyki raportowania sprawią, że środowisko inwestorskie coraz bardziej będzie doceniało wagę i znaczenie danych pozafinansowych dla podejmowania rzetelnych decyzji dotyczących danej spółki – dodaje.

- W ostatnich latach w Polsce obserwujemy pewną pozytywną zmianę w podejściu do raportowania społecznego. Raporty CSR nie są już wyłącznie dokumentem informacyjnym dla interesariuszy, ale stają się integralnym elementem świadomego zarządzania społeczną odpowiedzialnością firmy. Zarządzania, w którym istotny jest nie tylko końcowy efekt, ale sam proces raportowania, wybór tematów, czy ocena osiąganych rezultatów. Warto w tym miejscu zauważyć, że racjonalne podejście i oczekiwanie skuteczności nie są już wyłącznie domeną zagadnień środowiskowych, dla których łatwo było wykazać poprawę. Powoli normą staje się mierzenie i raportowanie efektów tak - wydawałoby się - ulotnego zagadnienia, jak zaangażowanie społeczne, a coraz więcej firm wykorzystuje do tego Model LBG, czego przykłady można znaleźć w wielu raportach zgłoszonych do tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne - podsumowuje Małgorzata Greszta, SGS Sustainability Services Manager.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku, a jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach. Strona internetowa konkursu: raportyzr.pl.

Lista laureatów ubiegłej edycji konkursu Raporty Społeczne dostępna jest tutaj.

loga na www