Raporty Społeczne 2017

Nagroda główna 2017

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Nagroda główna

Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów

Wyróżnienie dziennikarzy

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016

Nagrody 2017

Budimex

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych

Zintegrowany Raport Roczny Budimex 2016

Santander Bank Polska S.A.

Nagroda dziennikarzy

Nagroda internautów

Wyróżnienie

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016 Banku Zachodniego WBK

Lafarge

Najlepszy debiut

Wyróżnienie dziennikarzy

W trosce o biznes, ludzi, planetę

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Najlepszy raport organizacji pozabiznesowej

Pierwszy Raport Oddziaływania Społecznego Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Nagroda główna

Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów

Wyróżnienie dziennikarzy

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016

Wyróżnienia 2017

ORLEN S.A.

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

Wyróżnienie

Lafarge

W trosce o biznes, ludzi, planetę

Najlepszy debiut

Wyróżnienie dziennikarzy

Santander Bank Polska S.A.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016 Banku Zachodniego WBK

Nagroda dziennikarzy

Nagroda internautów

Wyróżnienie

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016

Nagroda główna

Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów

Wyróżnienie dziennikarzy

DOMINIKA BETTMAN

PREZESKA FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Dominika Bettman od 20 lat zarządza finansami w firmie Siemens, zajmując stanowisko prezeski ds. finansowych, CFO spółki. Firma Siemens jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bettman nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz różnorodności, w tym zwiększenia udziału młodych w działaniu przedsiębiorstw i w życiu publicznym oraz aktywności kobiet w gospodarce.

 

DR TOMASZ BRZOZOWSKI
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością oraz zrównoważonego rozwoju organizacji. Ekspert w zakresie procesów komunikacji i zarządzania przez cele w kilku projektach realizowanych w administracji publicznej. Aktywny uczestnik konferencji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz autor licznych publikacji w tym zakresie. Współautor takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem” oraz „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju”.

DR EWA JASTRZĘBSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka i trenerka w zakresie: społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez wartości, nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru), zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie a także partycypacji społecznej i planowania strategicznego w jst. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

JACQUELINE KACPRZAK
MINISTERSTWO ROZWOJU

Radca Ministra w Biurze Ministra Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Sekretarza Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TV) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

PIOTR ONIKKI-GÓRSKI
BUSINESS CENTRE CLUB

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą i realizuje akcje społeczne klubu. Pełni funkcję dyrektora Biura Kontaktów Społecznych BCC.

KAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI
FEDERACJA KONSUMENTÓW

Prezes Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität w Mainz.
Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu.
Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

EWA SOWIŃSKA
KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCooper. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

DR HAB. PIOTR WACHOWIAK
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: „Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych” (2002), „Kierowanie zespołem projektowym” (2004), „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa” (2005), „Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka” (2008), „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstw. Analiza i pomiar” (2013). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

DR TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Doktor nauk ekonomicznych. Menadżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. Członek Zespołu ds. CSR, obecnie grupy roboczej ds. monitorowania trendów, przy Ministerstwie Gospodarki (obecnie Ministerstwie Rozwoju). Aktywnie uczestniczy w edukacji i promocji biznesu odpowiedzialnego społecznie wśród spółek giełdowych m.in. w latach 2012-2013 jako wykładowca Akademii CSR organizowanej pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych nt. znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne, a społeczna odpowiedzialność firm”.

WARSZAWA PAP MACIEJ DANIELEWICZMaciej Danielewicz
Polska Agencja Prasowa

Redaktor naczelny Redakcji Ekonomicznej PAP, redakcją kieruje od 10 lat, w PAP od 18 lat.

 

Joanna Jałowiec

Redaktor naczelna PRoto.pl. Wydawca z 12-letnim doświadczeniem w mediach. W latach 2004-2009 pracowała w Gazecie Wyborczej. Przez pięć lat współtworzyła wydawnictwo PressFactory, wprowadzała na rynek i współtworzyła nowe produkty medialne m.in. ogólnopolski dwumiesięcznik dla kobiet - EksMagazyn. Współautorka książki „Sukces jest kobietą. Piękna twarz biznesu”. Autorka reportaży społecznych, licznych wywiadów z przedstawicielami świata biznesu, sztuki, kultury, mediów i polityki.

Autorka opracowań i tekstów w ramach akcji „Polska na rowery”, twórczyni bloga Kraków Cycle Chic promującego nowe wzorce komunikacji miejskiej. Jedna z inicjatorek akcji społecznych: Piękne (Nie)doskonałe, Wszystko gra!, których tematyką było przełamywanie barier i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami.
Magda Krukowska 1 T.Ozdoba

dr Magdalena Krukowska

Dziennikarka, etyk biznesu, autorka bloga „Biznes (nie)etyczny”. Pomysłodawczyni i członek kapituły konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Brała udział w tworzeniu pierwszej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorka i współautorka książek: Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Responsible Management Education, Biznes-Prawo-Etyka.

Legowicz_WiktorWiktor Legowicz
Program III Polskiego Radia

Od 1971 dziennikarz Programu III Polskiego Radia, gdzie w latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora.  Od lipca 2000 do grudnia 2004 zastępca dyrektora Radia BIS. Od stycznia 2005 redaktor naczelny Redakcji Gospodarczo-Społecznej PR S.A. W latach 1983-2005 wykładał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 nagrodzony za twórczość radiową przez Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. W 1996 roku otrzymał I nagrodę PRYZMAT Fundacji Edukacji Ekonomicznej. W 1998 roku laureat nagrody
im. E. Kwiatkowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1971 autor ok. 4000 audycji radiowych o tematyce kulturalnej, filozoficznej i społecznej. Od września 1998 do września 2001 współautor i prowadzący cotygodniowy magazyn ekonomiczny RYNEK w Programie I Telewizji Polskiej. W latach 2004-2007 współprowadzący rozmowy Dwóch na Jednego w TV Biznes.

Krzysztof Polak
Ekologia i Rynek 

Redaktor naczelny magazynu branży teleinformatycznej "IT Reseller", dziennikarz w miesięczniku "Ekologia i rynek", autor publikacji poświęconych m.in. nowoczesnym technologiom, energetyce, ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu. Jeden z inicjatorów akcji społecznej „Projekt 21. Twoja przyszłość” mającej na celu zachęcanie maturzystów i studentów do przedsiębiorczości.

 

Do zakończonej właśnie, 11. edycji Konkursu Raporty Społeczne zgłoszona została rekordowa liczba publikacji – 44. Wśród nich znalazło się 40 opracowanych przez firmy, 2 przez fundacje korporacyjne i po jednej przez organizację pozarządową i instytucję publiczną. Każdy z raportów oceniany był przez jury ekspertów, a także brał udział w głosowaniu internautów. Finał konkursu miał miejsce 10 października podczas gali ogłoszenia wyników w Centrum Prasowym PAP. Transmisja z wydarzenia odbywała się przez profil konkursu na Facebooku, a zapis video dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/Raportyspoleczne/.

– Jako jurorzy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele pracy kosztuje przygotowanie raportu z działalności niefinansowej, czyli obejmującej aktywność na polu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Pod tym względem powinniśmy gratulować każdej firmie i organizacji, która taką publikację opracowała. Jednak stajemy przed dużym wyzwaniem wyboru tych najlepszych raportów. Najlepiej wpisujących się w główne kryteria oceny dotyczące trzech aspektów: kompletności, zaufania i komunikacji. Na ich podstawie, a także w oparciu o dyskusję, wymianę opinii i doświadczeń podczas posiedzenia jurorów mogliśmy wyłonić, a dziś ogłosić zwycięskie raporty. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i obyśmy za rok mogli oceniać jeszcze więcej raportów, co będzie oznaczało, że kwestie CSR coraz częściej wchodzą na właściwy poziom, dotyczący zarządzania strategicznego organizacją – komentuje Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury Konkursu Raporty Społeczne.

Nagrodzeni w Konkursie

Nagrody za najlepsze raporty zostały przyznane w siedmiu kategoriach. Oprócz tego jury eksperckie i dziennikarskie zdecydowały się również na przyznanie wyróżnień. Poniżej lista najwyżej ocenionych raportów społecznych.

 • Nagroda główna: CEMEX za najbardziej kompleksowe podejście, przejrzystość, zwięzłość oraz klarownie przedstawioną informację o zobowiązaniach i ich realizacji. (link do raportu)
 • Wyróżnienie: PKN Orlen za najlepszy raport online (link do raportu)
 • Wyróżnienie: Bank Zachodni WBK za wartość edukacyjną raportu (link do raportu)
 • Najlepszy debiut: Lafarge (link do raportu)
 • Najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ (link do raportu)
 • Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych: Budimex S.A. (link do raportu)
 • Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów: Cemex Polska Sp. z o.o. (link do raportu)
 • Nagroda internautów: Bank Zachodni WBK (link do raportu)
 • Nagroda Jury dziennikarskiego: Bank Zachodni WBK za kompleksowość, transparentność i ciągłe postępy w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (link do raportu)
 • Pierwsze wyróżnienie Jury dziennikarskiego: Cemex za czytelną informację o zakresie działań firmy (link do raportu)
 • Drugie wyróżnienie Jury dziennikarskiego: Lafarge za całokształt działań i kompleksowość raportu (link do raportu)

– W badaniu, które przeprowadziliśmy w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów (26% wszystkich). W Polsce rok rocznie raportuje ok. 40 organizacji różnej wielkości. Dotychczas opublikowanych zostało ok. 330 raportów pozafinansowych, 275 zgłoszono do Konkursu Raporty Społeczne (2007-2017), które figurują w największej w Polsce Bibliotece Raportów Społecznych on-line. Cieszy nas to, że jakość raportów wzrasta, coraz więcej też pojawia się raportów zintegrowanych. 86% raportów zostało przygotowanych w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI). Spośród nich blisko 30% było poddanych niezależnej weryfikacji zewnętrznej. O tym, czy polskie firmy nagrodzone w tegorocznym Konkursie Raporty Społeczne staną się przykładem w zakresie sprawozdawczości niefinansowej nie tylko w Europie Środkowej, ale i w całej Unii Europejskiej dowiemy się również poznając laureatów Green Frog Awards (GFA) – jedynego konkursu organizowanego przez Deloitte na najlepsze raporty niefinansowe w Europie Środkowej.– mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki konkursowi wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami, stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w kontekście wdrożonej w Polsce dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

W celu zapoznania się ze wszystkimi raportami zgłoszonymi w tegorocznej edycji Konkursu zapraszamy do biblioteki raportów.