Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

Nagroda główna 2021

Żabka Polska

Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Wygodnie i Odpowiedzialnie. Raport Odpowiedzialności Żabka Polska Sp. z o. o. za rok 2020

ING Bank Śląski S.A.

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych

Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany

Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2020

Nagrody 2021

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej

Stowarzyszenie Otwarte Klatki - raport wpływu społecznego 2020

ING Bank Śląski S.A.

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych

Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany

Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2020

Allegro.pl

Nagroda internautów

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

ALLEGRO Wyjątkowa firma w wyjątkowych czasach

Wyróżnienia 2021

CCC S.A.

CCC EXPERIENCE - RAPORT NIEFINANSOWY GRUPY CCC ZA OKRES 01.01.2020 – 31.01.2021

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Allegro.pl

ALLEGRO Wyjątkowa firma w wyjątkowych czasach

Nagroda internautów

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Globe Trade Center

ESG Raport 2020 Globe Trade Center

Wyróżnienie za debiut

MARZENA STRZELCZAK
PREZESKA ZARZĄDU I DYREKTORKA GENERALNA FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+, Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

 

ROBERT ADAMCZYK
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

Główny specjalista zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się analizą projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w Europie Środkowej, jak również w byłych republikach Związku Radzieckiego i północnej Afryce. Prowadzi proces due diligence projektów z branży w energetycznej w tym elektrowni wiatrowych w Polsce, Bułgarii, Kazachstanie, Rumuni, Turcji, Mongolii, Grecji, Egipcie oraz na Ukrainie. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Staff Council w EBOiR.  Audytor IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessor środowiskowy RICS (Royal Instituation of Charted Surveyors).

 

PIOTR ARAK
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Analityk społeczno-ekonomiczny. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ceniony ekspert w zakresie wymiarowania wpływu. Wcześniej ekspert centrum analitycznego Polityka Insight, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

 

DR TOMASZ BRZOZOWSKI
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością oraz zrównoważonego rozwoju organizacji. Ekspert w zakresie procesów komunikacji i zarządzania przez cele w kilku projektach realizowanych w administracji publicznej. Aktywny uczestnik konferencji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz autor licznych publikacji w tym zakresie. Współautor takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem” oraz „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju”.

 

DR EWA JASTRZĘBSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka i trenerka w zakresie: społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez wartości, nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru), zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie a także partycypacji społecznej i planowania strategicznego w jst. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

JACQUELINE KACPRZAK

Radca Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ekspertka w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (CSR/RBC). Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje Polskę w pracach Grupy Roboczej OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (OECD Working Party on Responsible Business Conduct). Od 2017 r. wchodzi w skład Biura tej Grupy. Członek polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu, którego zadaniem jest upowszechnianie standardów OECD w zakresie RBC oraz rozpatrywanie zawiadomień o potencjalnych naruszeniach przez przedsiębiorstwa Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

 

MAGDALENA KITLAS
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dyrektor Departamentu Relacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat związana z Pracodawcami RP. Odpowiedzialna za relacje z biznesem oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Sekretarz platformy „Kobieta Kierunek Biznesu”. Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Obecnie zaangażowana w projekty CSR.

 

DARIA KULCZYCKA
KONFEDERACJA LEWIATAN

Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich. Doradca związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym. Sekretarz Rady OZE oraz Rady ds. Gazu Lewiatana. Członek grup roboczych ds. energii i klimatu w BUSINESSEUROPE, europejskiej federacji pracodawców. Członkini Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obecnie zaangażowana przede wszystkim w projekty dotyczące krajowej polityki energetycznej, w tym OZE i efektywności energetycznej, gazu łupkowego oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 roku.

 

PIOTR ONIKKI-GÓRSKI
BUSINESS CENTRE CLUB
Dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje działania patronackie i społeczne klubu.

 

MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität w Mainz. Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 

EWA SOWIŃSKA
CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Ekspertka Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCooper. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

ELŻBIETA SZADZIŃSKA
FEDERACJA KONSUMENTÓW

Politolog, wiceprezes Federacji Konsumentów. Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa produktu, w tym artykułów dla małych dzieci, oraz kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną konsumpcją. Jako ekspert FK bierze udział w pracach komitetów technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem Rady Normalizacyjnej PKN i Rady ds. Akredytacji PCA, a także Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności. Uczestniczyła w pracach grup roboczych powołanych w Ministerstwie Rozwoju: Grupy Roboczej ds. edukacji i promocji w ramach Zespołu ds. Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR. Bierze udział w pracach grup roboczych europejskich organizacji konsumenckich BEUC i ANEC. Od 2004 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie reprezentuje interesy konsumentów.

 

DR HAB. PIOTR WACHOWIAK
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: „Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych” (2002), „Kierowanie zespołem projektowym” (2004), „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa” (2005), „Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka” (2008), „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstw. Analiza i pomiar” (2013). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

 

DR TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Doktor nauk ekonomicznych. Menadżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. Członek Zespołu ds. CSR, obecnie grupy roboczej ds. monitorowania trendów, przy Ministerstwie Gospodarki (obecnie Ministerstwie Rozwoju). Aktywnie uczestniczy w edukacji i promocji biznesu odpowiedzialnego społecznie wśród spółek giełdowych m.in. w latach 2012-2013 jako wykładowca Akademii CSR organizowanej pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych nt. znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne, a społeczna odpowiedzialność firm”.

 

JAKUB WOJNAROWSKI
ACCA POLSKA

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA. Wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 - 2017; od 2006 do 2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera w latach 2008 – 2011, członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008), socjolog i politolog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej.

 

DR MARIOLA ZALEWSKA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Badacz i wykładowca w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Senator Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komisji Senackiej UW. Absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW oraz HEC Paris. Autorka wielu publikacji w obszarach: zrównoważony rozwój, jakość życia, konkurencyjność podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca naukowa, dydaktyczna z Uniwersytetami we Francji i Szwajcarii, z biznesem i otoczeniem biznesu. Ma na swoim koncie udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracę z NGOs.

4 listopada br. w przestrzeni Kinogram w Fabryce Norblin odbyła się gala 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Nagrodzono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2020.

Nagrodę główną konkursu otrzymały Żabka Polska i ING Bank Śląski. Wyróżniono również Allegro, CCC, Globe Trade Center, Solaris Bus and Coach. Konkursowi przyświeca idea upowszechniania i wzrostu znaczenia tematyki zrównoważonego rozwoju, jak również promocji raportowania niefinansowego w Polsce i wskazania dobrych praktyk w tym obszarze.

W ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, zespół jury złożony z uznanych ekspertów i ekspertek w dziedzinie m.in. ekonomii, ochrony środowiska i spraw społecznych, nagrodził firmy i organizacje za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące działania za rok 2020. Zgłoszone publikacje oceniano pod względem kompletności, wiarygodności i komunikacji.

W jubileuszowej edycji projektu jury oceniało 55 publikacji, wśród których możemy wymienić m.in. 11 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów organizacji pozabiznesowych. Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

- Znamy już zwycięzców 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, serdecznie gratuluję więc wszystkim nagrodzonym organizacjom. Jury konkursu z radością obserwuje rosnący poziom raportowania, a bardziej może nas cieszyć tylko zwiększające się grono zaangażowanych organizacji i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Konkurs realizowany w partnerstwie z firmą Deloitte to inicjatywa wspierająca biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju, która jest jedyną perspektywą na realną przyszłość. Rzeczywistość przynosi wciąż nowe dylematy, których rozwiązanie jest niemożliwe bez zaangażowania biznesu. Raporty podsumowują odpowiedzi firm na wiele wyzwań. Liczę więc, że raportów będzie coraz więcej i będą coraz ciekawsze. Dla dobra nas wszystkich i biznesu - mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

Nagrodę główną w kategorii Raport zintegrowany - za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową oddający specyfikę działalności, odpowiadający na oczekiwania kluczowych interesariuszy, pokazujący rozwój strategii w oparciu o mierzalne cele, wreszcie łatwy i przystępny w odbiorze, przy jednoczesnej kompleksowości  - otrzymał ING Bank Śląski (czytaj raport >>).

Nagrodę główną w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju - za czytelny i zrozumiały raport, jasno pokazujący misję, wizję rozwoju i strategię ESG firmy; za precyzyjnie opisany model biznesowy i praktyczne Streszczenie Zarządcze - otrzymała  Żabka Polska (czytaj raport >>).

Nagrodę za najlepszy debiut - za raport zawierający dużo, dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze SDG i ciekawie opisaną rolę firmy w „zeroemisyjnej” przyszłości - otrzymał Solaris Bus and Coach (czytaj raport >>).

Wyróżnienie za najlepszy debiut - za bardzo dobry, czytelny dla odbiorców i przejrzysty raport obejmujący kluczowe kwestie ESG - otrzymał Globe Trade Center (czytaj raport >>).

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju - za nowoczesną formułę raportowania online - otrzymało Allegro (czytaj raport >>).

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju - za duży postęp firmy w procesie raportowania, za publikację pokazującą rolę zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej firmy; za szczególnie dobrze przedstawione kwestie ochrony środowiska i obiegu materiałowego - otrzymało CCC (czytaj raport >>).

Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej - za raport ciekawy w formie i treści, precyzyjnie opisujący skalę i zasady działania organizacji oraz dobrze pokazujący relacje z interesariuszami – otrzymuje Stowarzyszenia Otwarte Klatki (czytaj raport >>).

Ponadto, nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymał ING Bank Śląski.

W ramach konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju przewidziana została również nagroda internautów, którą zgodnie z wynikiem głosowania przyznano Allegro.

- Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju rozpoczął się 15 lat temu pod nazwą Raporty Społeczne. Była to wspólna inicjatywa FOB oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, prowadzonego przez Irenę Picholę. W tym czasie niezależne Jury złożone z kluczowych ekspertów rynku (przedstawiciele Ministerstwa, GPW, EBRD, ACCA, SEG, Federacji Konsumentów, mediów, organizacji pozarządowych) poddało ocenie blisko 500 raportów ESG, zintegrowanych i klimatycznych. Przez 15 lat wydarzenie znacząco ewoluowało, nie tylko pod względem nazewnictwa. Zmienił się przede wszystkim sposób myślenia biznesu o raportowaniu niefinansowym oraz jakość tych raportów. W 2006 r. tylko nieliczne firmy raportowały zgodnie ze standardem GRI, dziś jest to powszechna praktyka. W tym roku do konkursu wpłynęły zgłoszenia bardzo dobrej jakości, które w uporządkowany sposób prezentują działania firmy w zakresie ESG. Od wielu lat doradzamy firmom w tym zakresie i na podstawie ponad 100 zrealizowanych projektów wiemy, że za dobrym raportem stoi dojrzały proces, zaangażowanie przedstawiciela zarządu i kluczowej kadry, a także przemyślana strategia zrównoważonego rozwoju czy dekarbonizacji. Firmy, które będą konsekwentnie podążały tą drogą, mogą stać się punktem odniesienia dla innych podmiotów, które będą szukać inspiracji przygotowując się do rosnących wymagań regulatorów, w tym CSRD. Liderzy wygrają też walkę o klientów, którzy coraz uważniej przyglądają się konkretnym działaniom firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, a nie tylko ich deklaracjom – mówi Maria Ibisz, starsza menedżerka w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte Central Europe.

Jubileuszowa edycja konkursu

Transmisja online gali, podczas której wręczone zostały nagrody, odbyła się na profilu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku. Partnerem gali został Santander Bank Polska, nagrodzony w poprzednich dwóch edycjach za najlepiej sporządzony raport społeczny (czytaj więcej >>).

Jubileuszowa edycja konkursu, mającego swoją premierę w 2007 roku, została wyróżniona także poprzez wprowadzenie nowej nazwy projektu pn. „Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju” (wcześniejsza nazwa: Konkurs Raporty Społeczne).

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Patroni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: IMM, My Company Polska, eGospodarka.pl, kampaniespoleczne.pl, PRoto.pl

Partner gali: Santander Bank Polska