Jury 2015

E71B6454_AMIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA – przewodnicząca Jury
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska Zarządu, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Zarządza zespołem FOB, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i WBCSD. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, a także Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

photo_20120821095528_559SŁAWOMIR BRZÓZEK
Fundacja Nasza Ziemia

Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w ruchu pozarządowym od 1988 roku. Specjalista w zakresie PR i CSR, odpowiedzialny za rozwijanie relacji z biznesowymi partnerami Fundacji Nasza Ziemia oraz za tworzenie i realizację koncepcji oraz programów odpowiedzialności społecznej, autor artykułów i opracowań w tym zakresie. Zajmuje się także marketingiem zaangażowanym społecznie, praktycznie realizowanym w ramach programów Fundacji. Promuje i wspiera współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi.

filekPROF. UEK, DR HAB. JANINA FILEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz UJ, kierunku Filozofia. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej oraz Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od  lat zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu zarówno w aspekcie naukowym (autorka wielu prac teoretycznych dotyczących CSR – w 2013 opublikowała rozprawę pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej” oraz inicjatorka seminarium badawczego na temat CSR, które odbywa się od 2009 roku na UEK), jak i dydaktycznym (autorka podręcznika oraz studiów przypadków z zakresu etyki biznesu oraz CSR). Od 2002 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zbigniew GajewskiZBIGNIEW GAJEWSKI
Konfederacja Lewiatan

Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, Dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracownik naukowy UW, dziennikarz, redaktor i wydawca, wykładowca komunikacji społecznej. Z Konfederacją Lewiatan jest związany od początku 2006. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR oraz przedsiębiorczości. W Lewiatanie zajmuje się także wizerunkiem polskich przedsiębiorców, przedsiębiorczością młodych, cywilizacyjnymi i politycznymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarki europejskiej, przyszłością integracji europejskiej. Jest członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton. Członek jury w tych i kilku innych konkursach.

J_Kcaprzak_sierpien_2014Jacqueline Kacprzak
Ministerstwo Gospodarki

Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Sekretarza Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Gospodarki. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TV) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Piotr Onikki-GorskiPIOTR ONIKKI-GÓRKI
Business Centre Club

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą i realizuje akcje społeczne klubu. Pełni funkcję dyrektora Biura Kontaktów Społecznych BCC.

Zofia Pawłowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Kamil_Pluskwa-DabrowskiKAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI
Federacja Konsumentów

Prezes Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

Pawel_ProchenkoPAWEŁ PROCHENKO
Fundacja Komunikacji Społecznej

Specjalista ds. komunikacji oraz realizacji kampanii społecznych. Pomysłodawca i prezes Fundacji Komunikacji Społecznej (www.fks.org.pl). Obecnie współprowadzi Fabrykę Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl). Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW oraz  Szkoły Wyższej Zarządzania – Thames Valley University. Wydawca portalu kampaniespoleczne.pl. Jest autorem wielu strategii komunikacji oraz reklam i medialnych kampanii społecznych. Stypendysta programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA. Odznaczony Brązowym Medalem Obronności Kraju za zasługi w promocji Wojska Polskiego.

Piotr_RogalaDR PIOTR ROGALA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem oraz etyki biznesu. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tematyką dialogu społecznego i współpracy międzysektorowej. Zaangażowany w popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz idei CSR. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania jakością, zrównoważonego rozwoju, jakości życia, a także społecznej odpowiedzialności, w tym  takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Jak opracować raport środowiskowy”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe”.

Piotr WachowiakDR HAB. PIOTR WACHOWIAK
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: „Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych” (2002), „Kierowanie zespołem projektowym” (2004), „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa” (2005), „Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka” (2008), „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstw. Analiza i pomiar” (2013). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Krzysztof WieckiewiczKRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za problematykę działalności pożytku publicznego, wolontariatu i ekonomii społecznej – będącej beneficjentem systemowym oraz strukturą inicjującą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – polityka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami młodzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku lokalnym, kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem i rolą trzeciego sektora i ekonomii społecznej w systemie usług społecznych. Organizator i uczestnik badań nad trzecim sektorem. Autor i współautor raportów,  artykułów i dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Tomasz WiśniewskiTomasz Wiśniewski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ekonomista, absolwent International Institute for Securites Market Development w Waszyngtonie od 1997 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.  W swoich działaniach skupia się na systematycznym rozwoju metodyki indeksów giełdowych oraz wprowadzaniu nowych indeksów giełdowych zgodnie z uznanymi na świecie standardami. Z jego inicjatywy powstały takie indeksy jak: RESPECTIndex (pierwszy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie), TBSPIndex (pierwszy oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych), WIGdiv (pierwszy indeks spółek dywidendowych) oraz indeksy strategii WIG20short i WIG20lev. W latach 1999-2005 członek komitetu pierwszego indeksu giełd Europy Centralnej – CESI, od 2003 roku członek komitetu benchmarku DWS MS (obecnie INVESTORS MS). W latach 2008-2009 roku pełnił funkcje doradcy dla giełdy w Baku w procesie tworzenia koncepcji pierwszych indeksów dla spółek i obligacji z Azerbejdżanu. Ponadto prezes Stowarzyszenia SBR Polska oraz członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.