Jury

Piotr AdamczykROBERT ADAMCZYK
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, PRZEWODNICZĄCY JURY

Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Giełdy w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi dla Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD.

ZOFIA WETMAŃSKA
CLIMATE BONDS INITIATIVE

Zajmuje się rozwojem taksonomii zrównoważonego finansowania w skali globalnej, a także tematyką finansowania transformacji oraz jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej i energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyła w projektach strategicznych i pracach badawczych na rzecz administracji publicznej, sektora pozarządowego i biznesu.

WŁODZIMIERZ KICIŃSKI
WICEPREZES ZBP

Absolwent studiów na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Odbył też studia podyplomowe w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji. Jest absolwentem Advanced Management Programme INSEAD Fontainebleau.

W 1991 roku rozpoczął pracę w sektorze bankowym jako dyrektor departamentu zagranicznego w Narodowym Banku Polskim. Brał udział w negocjacjach Polski z Klubem Londyńskim i Klubem Paryskim w zakresie redukcji zadłużenia. Od 1995 roku był wiceprezesem zarządu Hypo-Bank Polska, a następnie wiceprezesem zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej.

W latach 2002-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Nordea Bank Polska, gdzie m. in. przeprowadził fuzję z LG Petrobankiem. W tym czasie zasiadał również w organach kierowniczych Związku Banków Polskich. W 2012 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych w KGHM Polska Miedź. W 2013 roku został wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. W latach 2015 – 2017 był kuratorem w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz członkiem Komisji Etyki Bankowej ZBP. Od 2017 roku jest wiceprezesem Związku Banków Polskich.

DR TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges.

W 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG dla rynku kapitałowego.

Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek Platformy Zrównoważonych Finansów Ministerstwa Finansów oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i CSR Ministerstwa Funduszy i Polityk Regionalnej. Laureat nagrody specjalnej kapituły Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału.

Autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

STANISŁAW STEFANIAK
FUNDACJA INSTRAT

Kierownik programu badawczego Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat, w ramach którego zajmuje się politykami publicznymi i regulacjami dotyczącymi zaangażowania sektora finansowego w transformację klimatyczną. Adwokat, doktorant w dziedzinie nauk prawnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego i finansowego.

DR HAB. PIOTR WACHOWIAK
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Rektor SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz koordynator Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Od 30 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych.

Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Piotr RybickiPIOTR RYBICKI
NADZÓR KORPORACYJNY

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Piotr Onikki-Gorski

PIOTR ONIKKI-GÓRSKI
BUSINESS CENTRE CLUB

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Wicedyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji Business Centre Club, dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia. Ekspert z dziedziny zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje działania patronackie i społeczne klubu. W ciągu ponad 30 lat istnienia organizacji, członkowie BCC przekazali prawie 10 miliardów złotych na pomoc najbardziej potrzebującym.

 

DR PIOTR ARAK
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Analityk makroekonomiczny, dyrektor i współtwórca Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wcześniej pracował w Deloitte, think tanku Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uzyskał tytuł doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej ukończył studia magisterskie z polityki społecznej oraz podyplomowe ze statystyki. Posiada także dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej oraz Université du Québec à Montréal. Uczestniczył w zaawansowanych programach menedżerskich na Harvard Kennedy School. Jego badania koncentrują się na makroekonomii, zrównoważonym rozwoju i wskaźnikach społecznych.

Pawel SawickiPAWEŁ SAWICKI
POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ

Radca prawny, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Sekretarz Grupy roboczej ds. zrównoważonego finasowania PIU, członek Long Term Investements & Sustainable Finance PG w ramach Insurance Europe. Członek grupy roboczej ds. raportowania ESG oraz grupy roboczej ds. rozwoju rynku zielonych obligacji działających w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów Ministerstwa Finansów.  Wykładowca Podyplomowego Studium Prawno-Finansowego „Zrównoważone finanse” Uniwersytetu Warszawskiego.  W przeszłości wieloletni pracownik Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny w szczególności za licencje oraz inspekcje ubezpieczeniowe i emerytalne.

Monika PorebskaMONIKA PORĘBSKA
CEMENTOWNIA WARTA S.A.

Pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A. Członkini Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ekspertka ds. systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Reprezentowała Polskę w działaniach Forum of Competent Bodies oraz EMAS Article 49 Committee. Uczestniczyła w pracach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grupy Roboczej ds. rozwoju Raportowania Niefinansowego w Ministerstwie Finansów. Współpracuje z instytucjami krajowymi w obszarze związanym ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem niefinansowym.  Moderatorka i panelistka podczas konferencji dedykowanych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarce cyrkularnej, systemom zarządzania środowiskowego, ESG (Envicon, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PAN, WAT).

MILENA OLSZEWSKA-MISZURIS
WM ADVISORY SP. Z O.O.

Praktyczka wycen, storytellingu, analizy i sprawozdawczości finansowej oraz niefinansowej z prawie 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą (WM Advisory Sp. z o.o.), wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A., jest ekspertką ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego w Human and Business Rights Programme przy UN Global Compact Network Poland oraz członkinią globalnego forum przy ACCA ds. ładu korporacyjnego (Governance, Risk and Performance Global Forum). Jest także członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, jak również Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz aktywną członkinią rad nadzorczych.

Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję ekspertki w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Aktywnie działa na polu ESG: jest Ambasadorką Chapter Zero Poland i zasiada w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Jest założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek.

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dekadę była analityczką spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana zarówno w kraju (Analityk Roku, ranking analityków gazety Parkiet), jak i za granicą (ranking Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

Mariusz KielichMARIUSZ KIELICH
FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

Absolwent Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Sciences Po Lille oraz Green Academy w Collegium Civitas. Od przeszło 13 lat związany z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, gdzie odpowiada za komunikację oraz tematy dotyczące ESG. Inicjator jedynego w Polsce cyklicznego badania CSR w praktyce dotyczącego aktywności biznesu w działania CSR oraz wielu spotkań Komitetu CSR w ramach CCIFP. Wraz z zespołem wspiera firmy francuskie i polskie w nawiązywaniu relacji biznesowych, a także angażuje się w umacnianie polsko-francuskiego partnerstwa biznesowego. Prywatnie zapalony podróżnik i kucharz amator.

MARIA ANDRZEJEWSKA
CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspertka UN Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy danych środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) „Razem dla środowiska” (2016) koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Współtwórczyni Programu Climate Leadership powered by UN Environment Programme. Liderka Zrównoważonego Rozwoju magazynu FORBES Women Polska (2021). Nagrodzona Zielonym Orłem Rzeczpospolitej (2021) – wyróżnienie w kategorii TYTANKA.

Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku, a od 2008 stoi na czele organizacji.

MAGDALENA KITLAS
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dyrektorka Departamentu Relacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Od kilkunastu lat związana z Pracodawcami RP. Odpowiedzialna za relacje z biznesem oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Sekretarka platformy „Kobieta Kierunek Biznesu”. Koordynatorka Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, Członkini Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecnie zaangażowana w projekty CSR. Członkini jury konkursów o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.

Karolina Daszynska-ZygadloDR KAROLINA DASZYŃSKA-ŻYGADŁO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Pasjonatka koncepcji odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. W swoim życiu zawodowym łączy pracę naukową, szukając wpływu działań odpowiedzialnych, ekologicznych i społecznych firm na ich wartość, ze wsparciem firm we wdrażaniu tych koncepcji jako coach biznesowy. Jest aktywną członkinią społeczności Network of Climate Coaches, na stałe współpracującą z Climate-KIC przy wielu projektach wdrażających innowacje systemowe i koncepcje myślenia systemowego oraz w akceleratorach i inkubatorach przedsiębiorczości.

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów z bogatym doświadczeniem dydaktycznym realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako wizytujący wykładowca w wielu uczelniach Centralnej i Środkowej Europy, obecnie na Politechnice w Rydze.

DR JOANNA PRZYBYLSKA
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), pełnomocniczka Rektora UEP ds. kontroli zarządczej, kierowniczka kilkunastu kierunków studiów podyplomowych, w tym kierunku „Menedżer CSR”, który realizowany jest we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wykładowczyni akademicka z kilkunastoletnim stażem, autorka i redaktorka licznych publikacji naukowych, audytor wewnętrzny, biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Propagatorka wdrażania standardów etycznych oraz idei zrównoważonego rozwoju w organizacjach prywatnych i publicznych.

Halina BrdulakDR HAB. HALINA BRDULAK
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Profesorka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, Rady Klimatycznej oraz Rady Naukowej Programu Anti-corruption przy UNGC Network Poland. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Ekspertka UNGC, GS1 i Polskiego Instytutu Transportu w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw. Członkini Jury Konkursu Kod Innowacji, Kaizen Award oraz Solve for Tomorrow. Mentorka. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Kierowniczka Studiów Podyplomowych Lean Green – transformacja Liderów w kierunku zrównoważonego rozwoju. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

DR EWA JASTRZĘBSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, zarządzania przez wartości oraz zarządzania strategicznego

 

ELŻBIETA SZADZIŃSKA
FEDERACJA KONSUMENTÓW

Politolożka, wiceprezeska Federacji Konsumentów, organizacji pożytku publicznego. Uczestniczyła w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony i edukacji konsumentów. Jej głównym obszarem zainteresowań są kwestie związane z bezpieczeństwem produktów dla dzieci i wiążącą się z tym normalizacją, zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną konsumpcją oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Bierze  udział  w pracach grup eksperckich w Europejskiej Organizacji Konsumenckiej – BEUC i ANEC – europejskiej reprezentacji konsumentów w pracach normalizacyjnych.

W latach 2004-2020 była członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie uczestniczyła w procesie konsultacyjnym i opiniodawczym dla Komisji Europejskiej, a  obecnie, ramach EKES jest ekspertem w Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle i członkiem Consumer Policy Advisory Group, ciała doradczego dla Komisji Europejskiej, DG Justice and Consumers.

Przemyslaw PoszwaDR PRZEMYSŁAW POSZWA
POLSKIE FORUM ISO 14 000

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. W wolnych chwilach edukuje poprzez bloga eko-logicznie.com. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

MARCIN LEWENSTEIN
Innovation Officer, Lider Obszaru Tematycznego „Energia dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” w InnoEnergy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W 2016 roku uzyskał dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej i University of Quebec at Montreal. W latach 2000–2004 zajmował się public affairs i pracował w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Od 2004 r. związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., gdzie odpowiadał za zagadnienia wpływu integracji europejskiej na otoczenie regulacyjne sektora gazowego. W latach 2006-2007 w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media. Po powrocie do kraju pełnił funkcję Dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od lipca 2008 ponownie w PGNiG S.A., gdzie jako Dyrektor Departamentu Strategii odpowiadał za planowanie strategii Grupy Kapitałowej, rozwój nowych obszarów działalności oraz projekty elektroenergetyczne. W styczniu 2016 dołączył do zespołu InnoEnergy jako Innovation Officer odpowiedzialny za obszar tematyczny „Energia dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” („Energy for Circular Economy”).

MICHAŁ ROGATKO
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Ukończył SGH (Handel zagraniczny) oraz Akademię Leona Koźmińskiego (CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy), a także podyplomowe kursy w Stockholm School of Economics oraz Churchill College, Cambridge. Zdobył doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego w kilkunastu radach nadzorczych spółek giełdowych i niegiełdowych. Posiada również doświadczenie menedżerskie zdobyte w wielu branżach na stanowiskach związanych z marketingiem i komunikacją, także w zarządach spółek. Prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Collegium Civitas. Jest aktywnym członkiem m.in. Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz inicjatywy Chapter Zero Poland.

Boleslaw RokDR HAB. BOLESŁAW ROK
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Bolesław Rok jest profesorem zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego. Kieruje Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie oraz studiami podyplomowymi CSR – Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako doradca, mentor, promotor odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współtwórca programu Climate Leadership powered by UN Environment.

Uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu neutralności klimatycznej biznesu, gospodarki obiegu zamkniętego, przygotowywania i wdrażania programów etyki, zrównoważonego rozwoju i ESG. Członek The Academy of Business in Society Board of Directors w Brukseli, prowadzący cykliczne zajęcia dotyczące startupów pozytywnego wpływu w Audencia Business School w Nantes.

Andrzej ZduńczykANDRZEJ ZDUŃCZYK
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, odpowiedzialny za ofertę produktową i współpracę BIK z bankami oraz firmami leasingowymi i faktoringowymi. Aktualnie kieruje m.in. pracami rozwojowymi w zakresie rozwiązań BIK wspierających sektor bankowy w obszarze ESG. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości hipotecznej w obszarze analiz kredytowych i zarządzania ryzykiem, zdobyte m.in. w banku PKO BP oraz w duńskim banku  Nykredit RealKredit A/S.

Entuzjasta nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz sportu. W BIK zajmuje się identyfikacją szans biznesowych oraz lideruje innowacyjnym projektom.

Agnieszka Oleksyn-WajdaAGNIESZKA OLEKSYN-WAJDA
INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA

Radca prawny. Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Współtwórczyni i kierowniczka Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii. Twórczyni i kierowniczka studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w doradztwie w ramach KPMG. Ekspertka UN Global Compact Network Polska, członkini grupy roboczej ds. legislacji dla sektora zrównoważonej mody.

Członkini grupy roboczej Sustainable Fashion Consumption. W 2020 r. członkini grupy roboczej – Promoting broader climate action z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej Fashion Industry Charter For Climate Action pod egidą ONA. EU Climate Pact Ambassador powołana przez Komisję Europejską. Wiceprezeska Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Autorka, wykładowczyni, speakerka na konferencjach. Mentorka m.in. w Fundacji Liderek Biznesu, „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce ”.

AGNIESZKA ZIELIŃSKA
SKANDYNAWSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej z ponad 17-letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym w obszarach: relacji biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży, zarządzania wydarzeniami. Jest także trenerką biznesu, wykładowcą, moderatorką. Od 13 lat w SPCC angażuje się w rozwój skandynawsko-polskiej współpracy, promuje skandynawskie modele biznesowe, kluczowe osiągnięcia skandynawskich inwestorów szczególnie w dziedzinie zielonej gospodarki, dekarbonizacji przemysłu, ESG oraz skandynawskich miejsc pracy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filolog), Wyższej Szkoły Bankowej (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz Szkoły Trenerów Biznesu (SET).

Agnieszka JaroszAGNIESZKA JAROSZ
ACCA NORTHERN AND EASTERN EUROPE

Związana z sektorem finansów i rachunkowości od 10 lat. W tym czasie odpowiedzialna była m.in. za kształtowanie strategii edukacyjnej ACCA w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania w krajach Europy Środkowej i Wchodniej. Konsultowała rozwiązania regulacyjne oraz edukacyjne na poziomie krajowym i CEE. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła także na pograniczu trzeciego sektora i biznesu, w ramach projektów z zakresu edukacji, raportowania ESG i zrównoważonego rozwoju.

DR TOMASZ BRZOZOWSKI
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania. Specjalista w zakresie zarządzania jakością oraz zrównoważonego rozwoju organizacji. Ekspert w zakresie procesów komunikacji i zarządzania przez cele w kilku projektach realizowanych w administracji publicznej. Aktywny uczestnik konferencji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz autor licznych publikacji w tym zakresie. Współautor wielu artykułów naukowych oraz monografii takich jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Sprawiedliwość w zarządzaniu zespołami tymczasowymi”.

PAWEŁ OKSANOWICZ
MUZO.FM

Dziennikarz, ekspert CSF<, moderator wydarzeń biznesowych. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w mediach – w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych. Zajmuje się CSR i zrównoważonym rozwojem. Prowadzi spotkania biznesowe na żywo i online. Obecnie w MUZO.FM (Grupa POLSAT), jest też redaktorem portalu nno.pl. Pracował dla: RMF.FM, Radia Zet, Radia PIN. Jako prezenter TV: RTL 7, TVP2, POLSAT BIZNES. Napisał i opublikował 15 książek, w tym co najmniej połowę z nich na podstawie wywiadów.

DR MARIOLA ZALEWSKA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Badaczka i wykładowczyni w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Senatorka Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komisji Senackiej UW. Absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW oraz HEC Paris. Autorka wielu publikacji w obszarach: zrównoważony rozwój, jakość życia, konkurencyjność podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca naukowa, dydaktyczna z Uniwersytetami we Francji i Szwajcarii, z biznesem i otoczeniem biznesu. Ma na swoim koncie udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracę z NGOs.

DARIA KULCZYCKA
KONFEDERACJA LEWIATAN

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich. Doradczyni związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym. Obecnie zaangażowana przede wszystkim w projekty dotyczące krajowej polityki energetycznej, w tym OZE i efektywności energetycznej, gazu łupkowego oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 roku.

 

ZOFIA LEŚNIEWSKA
POLITYKA

Redaktorka, dyrektorka ds. projektów specjalnych, tygodnik „POLITYKA”.

 

 

MICHAŁ DEMBINSKI
BRYTYJSKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

Studiował w University of Warwick oraz the City University, Londyn. Przez 16 lat pracował w Confederation of British Industry, dziewięć lat na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika CBI News. W 1997 wyemigrował do Polski wraz ze swoją młodą rodziną. Pracował w CenterTel (dziś Orange Polska), w Polskiej Telewizji Kablowej (dziś częścią UPC Poland) oraz w Trader.com Polska (dziś częścią firmy Agora S.A.) jako dyrektor generalny. Od 2002 do dziś, współpracuje z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową.