Kryteria oceny

Kryteria Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawniej: Raporty Społeczne) koncentrują się na cechach, którymi powinny charakteryzować się dobre raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Kryteriami kieruje się w swoich ocenach jury złożone z ekspertów, które zachowuje niezależność oceny względem organizatorów.

Procedura oceny przebiega w dwóch etapach. W pierwszym każdy członek jury ocenia indywidualnie zgłoszone do konkursu raporty wg. szczegółowych kryteriów w trzech aspektach dla wszystkich rodzajów raportów: kompletności, zaufania i komunikacji. Raporty zintegrowane są oceniane pod względem dodatkowego, czwartego kryterium. W drugim etapie, podczas posiedzenia jury odbywa się zebranie wyników indywidualnych a następnie wybór najlepiej przygotowanych raportów.

ASPEKT 1. KOMPLETNOŚĆ

Kompletność obejmuje trzy obszary:

  1. Realizacja zobowiązań strategicznych i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju (wyznaczanie celów dla wskaźników zrównoważonego rozwoju i ocena ich realizacji pokazuje, że Organizacja nieustannie dąży do poprawy swoich wyników. Dla takich firm raport zrównoważonego rozwoju to nie tylko ujawnienie istotnych informacji, ale także dokumentacja poprawy osiągniętej w ich wynikach. Dobry raport poza przedstawieniem postępów w realizacji, wyznacza też jasne cele na przyszłość),
  2. Governance i zarządzanie łańcuchem wartości (raport powinien przedstawiać wartości przyjęte przez organizację i ich odzwierciedlenie w przyjętych politykach i procedurach. Raport to środek do komunikacji z interesariuszami chcącymi dowiedzieć się, czy firma odpowiednio zarządza obszarem ESG zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza jej granicami oraz czy i w jaki sposób aktywnie wdraża przyjęte normy wśród podmiotów z łańcucha wartości),
  3. Sprawozdawczość klimatyczna i uwzględnianie danych finansowych związanych z klimatem (raportowanie powinno obejmować kwestie dotyczące ryzyka finansowego i biznesowego związanego z klimatem oraz podejście organizacji do zarządzania nimi. Jakość analizy ryzyka klimatycznego w dużym stopniu zależy od wybranych wskaźników i celów. Dobre praktyki w tej dziedzinie obejmują przyjęcie zaleceń TCFD lub Science Based Targets).


ASPEKT 2. WIARYGODNOŚĆ

Wiarygodność obejmuje trzy obszary:

  1. Tematy istotne (proces raportowania daje organizacji motywację do angażowania się w swoje środowisko wewnętrzne i zewnętrzne poprzez ocenę, które kwestie zrównoważonego rozwoju są ważne dla organizacji, a zatem gdzie powinna być strategicznie skoncentrowana. Ujawniane wyniki powinny opierać się na wskaźnikach odzwierciedlających tematy istotne dla danego sektora, a także istotne dla organizacji, jej ryzyk i szans. Wyniki powinny obejmować wszystkie ważne tematy odzwierciedlające wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny firmy),
  2. Zawartość i treść raportu (raport powinien zawierać aktualne informacje, zapewniając wiarygodność treści. Jakość informacji umożliwia interesariuszom ocenę firmy – jej wyników, podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz podjęcie odpowiednich działań (dokonywanie inwestycji, kupowanie produktów, zatrudnienie itp.). Treść powinna być porównywalna, precyzyjna, przedstawiona w zrozumiały sposób i wyważona (uwzględniająca zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty działalności organizacji). Raport powinien obejmować konkretne ramy czasowe),
  3. Pomiar wpływu (pomiar i opis wpływu działalności firmy jest oznaką dojrzałości i gotowości do opowiedzenia historii firmy wykraczającej poza jej ofertę, poprzez ocenę wkładu w lokalną społeczność i pokazanie, w jaki sposób generowana jest wartość dla interesariuszy. Opis wpływu powinien obejmować zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, a najlepiej powinien opierać się na informacjach jakościowych i ilościowych. Analiza i wyniki końcowe powinny odnosić się do szerszego kontekstu gospodarczego i społecznego).


ASPEKT 3. KOMUNIKACJA

Komunikacja obejmuje wskazany obszar:

  1. Struktura i kreatywność w komunikacji (komunikacja raportu ewoluowała od drukowanych kilkusetstronicowych dokumentów do innowacyjnych stron łączących funkcje technologii i animacji. Na podstawie raportu interesariusze zyskują głębokie zrozumienie firmy, jej działalności i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raport powinien być dobrze zorganizowany, logiczny, informacje powinny być przedstawione zwięźle w zrozumiały sposób. Ważne kwestie powinny być łatwe do znalezienia przez odbiorców, a elementy takie jak wykresy i liczby powinny pomóc w zrozumieniu kluczowych wniosków. Dobry raport powinien przyciągać uwagę różnych grup interesariuszy i angażować czytelników).


ASPEKT 4. RAPORTY ZINTEGROWANE

Komunikacja obejmuje wskazany obszar:

  1. Integracja danych finansowych i ESG (raportowanie powinno stopniowo przesuwać nacisk na powiązanie ze strategią finansową i orientację na przyszłość, zapewniając, że czynniki mające największy wpływ na wartość firmy są objęte spójnym procesem raportowania. Raport, w którym dane finansowe i zrównoważonego rozwoju są dobrze zintegrowane, zapewnia, że kwestie kluczowe dla wartości przyciągają uwagę, na jaką zasługują, umożliwiając inwestorom uzyskanie informacji potrzebnych do uzyskania jasnego obrazu długoterminowego).