Sprawozdanie Niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020