REGULAMIN KONKURSU RAPORTY SPOŁECZNE 2018

1. Do konkursu można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/ zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane, oświadczenia niefinansowe – wszelkie publikacje, które opisują wpływ organizacji na otoczenie w aspektach środowiskowym, społecznym i biznesowym.

2. Raport można zgłosić do konkursu od 28 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. roku, do końca dnia.

3. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz organizacje pozabiznesowe z siedzibą w Polsce, np. organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych.

4. W konkursie ocenione mogą zostać jedynie raporty wydane w języku polskim, które obejmują sprawozdanie za rok 2017 i dotyczą działań w Polsce.

5. Raporty społeczne firm i organizacji pozabiznesowych będą oceniane oddzielnie.

6. Do konkursu można zgłaszać raporty, które ukazały się jako odrębne publikacje (a nie części raportów globalnych i/lub raportów rocznych z działalności organizacji).

7. Organizacja zgłaszająca raport do konkursu zobowiązana jest wypełnić formularz on-line na stronie konkursu www.raportyzr.pl, załączając plik PDF lub adres strony internetowej, na której dostępna jest publikacja.

8. Osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy może być tylko pracownik firmy.

9. Materiały w formie drukowanej prosimy dostarczyć do dnia 31 lipca 2018 roku na adres:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Tadeusz Joniewicz
ul. Szpitalna 5 lok. 20
00-031 Warszawa

10. Raporty zostaną ocenione przez jury w oparciu o wypracowane kryteria.

11. Raporty firm mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:

  • Nagroda za najlepszy raport społeczny – przyznaje jury
  • Nagroda za najlepszy raport zintegrowany – przyznaje jury
  • Nagroda za najlepszy debiut – przyznaje jury

12. Raport może zostać zgłoszony tylko w jednej spośród powyższych kategorii.

13. Ponadto zgłoszony raport może zostać nagrodzony w kategorii:

  • Nagroda dziennikarzy – przyznaje jury dziennikarzy
  • Nagroda internautów – zostaje przyznana w wyniku głosowania on-line

14. Raporty organizacji pozabiznesowych mogą zostać nagrodzone w kategoriach:

  • Nagroda główna – przyznaje jury
  • Najlepszy debiut – przyznaje jury

15. Nagrody dla organizacji pozabiznesowych mogą zostać przyznane, pod warunkiem że do konkursu wpłynie przynajmniej 5 takich raportów.

16. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii.

17. Jury może przyznać wyróżnienia wśród raportów firm i organizacji pozabiznesowych.

18. Jury złożone jest z zaproszonych ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

19. Członkiem jury nie może być osoba zaangażowana w przygotowanie któregokolwiek z raportów zgłoszonych do danej edycji Konkursu.