Regulamin Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

 1. Do konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności / zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane, oświadczenia na temat informacji niefinansowych – wszelkie publikacje, które opisują wpływ organizacji na otoczenie w aspektach środowiskowym, społecznym i biznesowym.
 2. Raport można zgłosić do konkursu od 15 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., do końca dnia.
 3. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz organizacje pozabiznesowe z siedzibą w Polsce, np.: organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, wyższe uczelnie, samorządy.
 4. W konkursie ocenione mogą zostać jedynie raporty wydane w języku polskim, obejmujące sprawozdanie za rok 2022, dotyczące działań realizowanych w Polsce i przygotowane w oparciu o funkcjonujący standard raportowania zrównoważonego rozwoju (GRI, SASB, IIRC, TCFD, inne).
 5. Raporty zrównoważonego rozwoju firm będą oceniane oddzielnie od raportów organizacji pozabiznesowych.
 6. Do konkursu można zgłaszać tylko raporty, które ukazały się jako odrębne publikacje (nie mogą to być części raportów globalnych i/lub raportów rocznych z działalności organizacji).
 7. Organizacja zgłaszająca może być reprezentowana tylko przez jeden dokument.
 8. Organizacja zgłaszająca raport do konkursu zobowiązana jest wypełnić formularz on-line na stronie konkursu www.raportyzr.pl, załączając plik PDF lub adres strony internetowej w przypadku, gdy raport przygotowany jest w formie online.
 9. Osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy może być tylko pracownik firmy zgłaszającej raport.
 10. Aby raport został zakwalifikowany do udziału w konkursie powinien spełnić 2 z 3 poniższych elementów (*nie dotyczy raportów organizacji pozabiznesowych):
  • Wyznaczono priorytetowe obszary odpowiedzialności organizacji i kierunki strategiczne wraz z miernikami ich realizacji
  • Raport opisuje sposób zaangażowania interesariuszy w proces oceny istotności (ankieta, sesja dialogowa, wywiady, dialog wewnątrz organizacji)
  • Raport zawiera informacje dotyczące obecnego śladu węglowego w postaci prezentacji emisji z zakresu scope 1 i scope 2
 11. Raporty zostają ocenione przez jury w oparciu o wypracowane kryteria.
 12. Raporty firm mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:
  • Nagroda za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju – przyznaje jury
  • Nagroda za najlepszy raport zintegrowany – przyznaje jury
  • Nagroda za najlepszy debiut – przyznaje jury
 13. Ponadto zgłoszony raport może zostać nagrodzony w kategorii:
  • Nagroda internautów – zostaje przyznana w wyniku głosowania on-line
 14. Raporty organizacji pozabiznesowych mogą zostać nagrodzone w kategoriach:
  • Nagroda główna – przyznaje jury
 15. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii.
 16. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia zgłoszonym raportom.
 17. Jury złożone jest z zaproszonych ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 18. Członkiem jury nie może być osoba zaangażowana w przygotowanie któregokolwiek z raportów zgłoszonych do danej edycji Konkursu.
 19. Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte.