Znamy najlepsze raporty ESG w Polsce. Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022 rozstrzygnięty

28 listopada podczas gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poznaliśmy laureatów 16. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. W kategorii „Raporty zrównoważonego rozwoju” nagrodę główną otrzymały CCC S.A. i Santander Bank Polska (ex aequo). Z kolei w kategorii „Raport zintegrowany” nagrody główne powędrowały do ING Banku Śląskiego S.A. i Orange Polska. 

Celem organizowanego już po raz szesnasty konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami.

Zgłoszone do konkursu publikacje ocenia, w oparciu o kryteria przedstawione na stronie raportyzr.pl, jury złożone z ekspertów_ek z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącą jury jest Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

W szesnastej edycji oceniono rekordową liczbę 76 publikacji Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

Kolejne regulacje związane m.in. z dyrektywami CSRD, CSDDD czy European Sustainability Reporting Standards, sprawiają, że temat raportowania stał się ważniejszy i głośniejszy niż kiedykolwiek. Jako organizację działającą, przede wszystkim wraz z firmami, na rzecz upowszechnienia koncepcji odpowiedzialnego biznesu, cieszy nas, że wzrosła zarówno liczba przedsiębiorstw zgłaszających swoje publikacje do konkursu, jak i ich poziom merytoryczny. Gratuluję serdecznie wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym organizacjom. Przygotowanie raportów, zwłaszcza na tak wysokim poziomie, wymaga wysiłku, jednak nagrodą jest także to, że to publikacje edukujące i inspirujące innych.  Z pewnością warto do nich sięgać, by lepiej zrozumieć jak dobrze raportować, poznać trendy w zakresie sprawozdawczości związanej z ESG. Serdecznie dziękuję także coraz liczniejszemu jury konkursu za pracę włożoną w  ocenę raportów oraz dzielenie się różnorodnymi perspektywami. Wyrazy podziękowania kieruję również do firmy Deloitte oraz partnerów i patronów wspierających szesnastą już edycję konkursu – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Za nami kolejna, szesnasta już edycja konkursu, w którym z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom zgłaszanych raportów, a także szersze grono uczestniczących w nich firm. Jesteśmy świadkami niezwykłej transformacji raportowania na temat zrównoważonego rozwoju, napędzanej z jednej strony nowymi regulacjami, a z drugiej zauważalnie większą dojrzałością organizacji w tym obszarze. Bardzo dziękuję Forum Odpowiedzialnego Biznesu za współorganizację tej inicjatywy. Niezmiernie cieszę się, że konkurs, który wspólnie organizujemy, wyznacza wysokie standardy raportowania ESG i nagradza najlepsze praktyki na rynku, stając się tym samym drogowskazem dla firm rozwijających swoją praktykę raportowania. Udało nam się jednocześnie zrzeszyć wspaniałe grono ekspertek i ekspertów, którzy poświęcają swój czas i uwagę rzetelnej ocenie raportów, za co im serdecznie dziękuję. W obliczu obecnej fali regulacyjnej i w związku z objęciem wymogami raportowania zrównoważonego rozwoju coraz większej liczby firm, jestem pewna, że Konkurs a także nasza codzienna praca doradcza będą inspiracją dla kolejnych firm dążących do udoskonalenia swojej praktyki raportowania, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Europy Środkowej – mówi Irena Pichola, partner, liderka Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.

Pełne wyniki Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022

Kategoria Raport zrównoważonego rozwoju:

Nagroda główna (ex aequo): CCC S.A.
(„Raport Zrównoważonego Rozwoju «EXPERIENCCCE»”)
Za rzetelnie zaprezentowane informacje i szczegółowość w opisie tematów istotnych, w tym dogłębną analizę zagadnień związanych ze zmianą klimatu, wynikających z niej ryzyk i powiązań z działalnością grupy; ujawnienia taksonomiczne oraz postępy w realizacji mapy drogowej GOZ.

Nagroda główna (ex aequo): Santander Bank Polska S.A.
(„Raport ESG 2021 r. Santander Bank Polska S.A.”)
Za sumienne przedstawienie starań i działań organizacji mających na celu rozwój w pożądanych kierunkach odzwierciedlających jej rzeczywiste priorytety, w tym obszerny opis relacji z i wpływu na szeroko rozumiane społeczeństwo; zobowiązania i długoterminowe ambicje w obszarze ESG, a także włączenie raportu TCFD jako integralnej części raportu.

Wyróżnienie: CEMEX Polska
(„Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska za rok 2021 «Future in Action»”)
Za odpowiednie dla sektora wyważenie kwestii środowiskowych, szczegółowe informacje o zobowiązaniach, celach i miernikach ich realizacji, a także kontekstualizację danych ułatwiającą zrozumienie specyfiki branży.

Kategoria Raport zintegrowany:

Nagroda główna (ex aequo): ING Bank Śląski S.A.
(„Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2021”)
Za spójność i przejrzystość przekazu, a także utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i kompleksowości ujętych tematów istotnych, a także za rzeczywistą integrację kwestii finansowych i zrównoważonego rozwoju pozwalającą lepiej zrozumieć ryzyka i wpływy oraz model biznesowy organizacji. Za szczegółowe ujęcie tematów związanych z wpływem na klimat i środowisko. W końcu – za konsekwentną prezentację realizacji celów strategicznych, wskaźników i wyjaśnienie sposobu ich pomiaru.

Nagroda główna (ex aequo): Orange Polska
(„Orange Polska Raport Zintegrowany 2021”) – za przejrzyste przedstawienie konsekwentnej realizacji strategicznych celów ESG popartej wskaźnikami, a także wielopłaszczyznowe podejście do tematu kapitału ludzkiego – kluczowego w strategii organizacji. Za kompleksowe zaprezentowanie kwestii ryzyk klimatycznych i sposobu zarządzania nimi oraz analizę ich wpływu na kondycję finansową firmy.

Kategoria Debiut

Nagroda główna: Arctic Paper S.A.
(„Arctic Paper S.A. Raport zrównoważonego rozwoju 2021”)
Za szczegółowy opis aspektu środowiskowego i klimatycznego, odpowiedni dobór wskaźników, a także wskazanie konkretnych działań i celów wynikających ze strategii organizacji.

Kategoria Raport organizacji pozabiznesowej

Nagrodę dla Fundacji Dorastaj z Nami
(„Raport zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami za rok 2021”)
Za wiarę i wysiłek w dialog z interesariuszami oraz ich zaangażowanie w proces tworzenia pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji; szerokie konsultacje podejmowanych działań oraz ukazanie działań Fundacji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Nagrody specjalne

Nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych otrzymał BNP Paribas Bank Polska
(„Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok”)
Za spełnienie najwyższych standardów w zakresie  raportowania niefinansowego. Zawiera wskaźniki w zakresie GRI, TCFD oraz wynikające z Taksonomii EU. Ponadto poszczególne wskaźniki odnoszą się do Wytycznych raportowania ESG opracowanych przez GPW. Tym samym może stanowić punkt odniesienia dla innych spółek giełdowych, które chcą udostępniać raporty zintegrowane.

Nagroda internautów_ek, podobnie jak w ubiegłym roku,  powędrowała do Allegro
(„Na Allegro mają… zrównoważony rozwój. Raport ESG Allegro za 2021 rok”).

Ze wszystkimi raportami (z tegorocznej edycji konkursu i wszystkich poprzednich) można zapoznać się pod linkiem: https://raportyzr.pl/biblioteka-raportow/ »

Relacja wideo

Tradycyjnie w agendzie konkursowej gali w Sali Notowań GPW, oprócz ogłoszenia wyników, znalazły się także wystąpienia organizatorów oraz gości(ń) specjalnych, poświęcone trendom w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wśród nich m.in. prelekcja Ariane Coulombe, Associate Director w CDP.

Zapis transmisji gali dostępny jest na profilu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Linkedinie »